Vi liker å bli tatt hensyn til, men da må vi også ta hensyn til våre medtrafikanter. Som syklist er du antakelig den mest mobile trafikanten siden du har rett på både veien, sykkelfelt og gangveier.

Sykling på gangvei og fortau

Dersom man sykler på fortau er det noen hensyn man må ta. Du må gjerne sykle på fortau og gangvei, men bare hvis du ikke er til hinder eller fare for de som går. Skal du sykle forbi en som går, så skal du ha trygg avstand og gangfart. Dette er tillatt bare når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

Du kan sykle på fortau og gangvei, men skal ta hensyn til gående og i prinsippet ikke sykle fortere enn i gangfart forbi fotgjengere.

NAF anbefaler at bilister skal ha minst 1,5 meter i sideavstand til de som sykler. Tenk på avstanden du passerer fotgjengere på sykkel.  

Sykling på bilvei

Som syklist i veien har du samme plikter og rettigheter som kjørende. Det vil si, du er en kjørende. Du må følge trafikkreglene, sykle på høyre side av veien og selvsagt følge skilting og stoppe på rødt lys. Men som syklist kan du sykle på skulderen av veien. Ingen andre kjøretøyer kan dét. Du kan altså sykle forbi biler på innsiden, for eksempel foran et kryss med kø.

Du har lov til å sykle på veiens skulder på innsiden av bilkøen.

På motorveier, noen tunneler og påkjøringsramper til motorvei er det skiltet med forbud mot sykkel, naturlig nok.

Sykkelvei og sykkelfelt

Hva er forskjellen på sykkelvei og sykkelfelt? 

Et sykkelfelt er oppmerket i kjørebanen. Her er det ikke lov for biler å parkere, og sykkelfeltet kan heller ikke brukes av mopeder eller motorsykler.

Sykkelfelt er kun for sykler, og ikke for biler eller gående. Her kan du holde god hastighet uten å være i veien for andre trafikanter.

Noen steder er sykkelfeltet asfaltert i en annen farge for å skille det fra bilens kjørefelt. Foran noen lyskryss er sykkelfeltet strukket ut i hele kjørefeltets bredde slik at sykler får plass foran bilene. Når det blir grønt har selvsagt biler lov til å kjøre over den brede delen av sykkelfeltet.

En sykkelvei er fysisk adskilt fra kjørebanen. Det finnes flere varianter, og noen av dem har god merking med kjøreretning for syklistene. Poenget er at sykkelveien skal være for syklister, og ikke for fotgjengere.

Som syklist gjelder det altså å huske forsskjellen på gang- og sykkelvei, der begge trafikantgrupper møtes, og rene sykkelveier.

Sykle over gangfelt

Ja, du kan sykle over gangfelt. Men bilistene har ikke vikeplikt for deg, siden du da er kjørende, med mindre gangfeltet har lysregulering og det er rødt.

Skal du være sikker på at bilene stopper for deg foran et gangfelt uten lysregulering, må du gå av sykkelen og trille den over.

Det sikreste er å trille sykkelen over gangfelt. Da har bilister vikeplikt for deg som gående.

Det er tillatt å sykle over gangfeltet, men da er du kjørende og andre trafikanter har ikke samme vikeplikt som for gående. Vær oppmerksom!

Så skal det sies at bilister, selvom de ikke har vikeplikt, heller ikke har «påkjørsplikt» overfor syklister som sykler over gangfeltet.

Du kan lese mer om trafikkregler for syklende og gående på Lovdata.

Er det farlig å sykle?

Alle trafikantgrupper har hatt en tydelig reduksjon i antall skadde og drepte unntatt syklende og gående som har hatt en økning de siste årene. Sykling er forbundet med høy risiko for personskader. Det er mye statistikk å lese, men det reelle antall skader blant syklister ligger omkring 5000 i året. Dette i følge en studie fra Oslo Legevakt i 2014. 30 % av de som oppsøker legevakt eller sykehus har hode eller ansiktsskader.

NAF anbefaler alle å beskytte seg ved å bruke hjelm klær som gjør deg godt synlig.

Hensynsfull, aktpågivende og varsom 

Vegtrafikklovens § 3 sier at man skal opptre hensynfullt, aktpågivende og varsomt. Dette gjelder selvsagt også for en syklist.

Hensynsfull:
Sikker trafikk betyr at alle må ta hensyn til hverandre og samarbeide. I praksis kan det bety å måtte gi og ta litt. Det er ikke nødvendig å presse seg mellom bil og fortauskant for å spare noen sekunder. Tenk hvordan du ville reagert på hensynsløse syklister når du kjører bil, og omvendt.

Aktpågivende:
Dette betyr rett og slett oppmerksom. Distraksjoner er en stor utfordring i trafikken, slik som musikk på ørene, mobilbruk og annet. Dette gjør deg uoppmerksom i trafikken og utsetter deg og andre for fare. Manglende oppmerksomhet gjør at andre ikke får kommunisert med deg og du med dem.

Varsom:
Som syklist vil du alltid være den tapende part ved sammenstøt med større kjøretøyer. Å være varsom betyr at man ikke kan stole på andre eller blindt stå på sin rett.

Du må ta forholdsregler om at andre ikke er aktpågivende. Sykler du på veien vil du stadig få nærkontakt med biltrafikken, derfor er det tryggest er det å bruke sykkelfelt eller sykkelvei der det finnes.