Å gå eller sykle til skolen kan både være sosialt og god avkobling for barna og de voksne som følger dem. Men da må skoleveien være trygg. 

Det er de vokse og foresatte som har størst betydning for hvor trygg skoleveien blir. Vi vet at barn er mest utsatt for trafikkskader under lek i nærheten av hjemmet og på vei til eller fra skolen.

Hva må vi tenke på?

Barn er små av vekst og synes ikke like godt som voksne i trafikken. Vi må la barna bli så synlige som mulig, her er det viktig med sterke farger, refleks, gjerne refleksvest og liknende.

Det er like viktig at barn får gode holdninger så tidlig som mulig. Bruk tid på å lære barna riktig adferd i trafikken og gjør selv det du lærer barna. Husk: barna skal inn i et nytt og ukjent miljø.

Hva bør vi gjøre?

Foreldre og barn bør sammen se på skoleveien og gjerne prøve den i forkant. Det kan også være lurt å alliere seg med andre i nabolaget som man kan gå, sykle, kjøre eller ta buss sammen med. Beregn god tid når du følger barn til skolen enten dere går, sykler eller kjører buss eller bil.

Etablering av følgegrupper gjør skoleveien tryggere. En forelder eller besteforeldre eller andre går sammen med en gruppe barn. Foreldrene til barna lager en vaktlisteordning. Ligger skolen slik til at man må kjøre, etabler da gode droppsoner som ligger 200 – 300 meter fra skolen. Samkjør med andre foreldre om mulig.

Trengsel utenfor skolene

I tillegg oppleves trengsel, travelhet, stress og et uoversiktlig trafikkbilde utenfor skolene når mange leverer og/eller henter barna til samme tid. Ofte kan enkle tiltak gi vesentlig bedret trafikksikkerhet, både langs skoleveien og ved skolen. 

NAF ønsker å  beskytte barna

NAF har et eget opplegg– Trygg skolevei – med det formål å redusere farene innenfor gåavstand og spesielt i umiddelbar nærhet av skolene. Opplegget fokuserer på trafikkfeller og adferd. Både barn, skole og foreldre involveres.

NAFs tips til de foresatte:

 • Beregn god tid
  Beregn god tid når du følger barn til skolen enten dere går, sykler eller kjører buss eller bil. Hvis det ikke er droppsone ved skolen, kan du sette av barna 200 - 300 meter unna for å unngå trengsel ved skolen.

 • Fartsgrenser ved skolene 
  Ved alle skoler er det satt lavere fartsgrenser for å øke sikkerheten for barna. Vis respekt for fartsgrensene!

 • Lyskryss
  Vær spesielt oppmerksom på lyskryss og utvis aktsomhet når du nærmer deg lyskryss

 • Fotgjengerovergang ved skolene
  Husk at bar har store problemer med å bedømme fart og avstand til et kjøretøy.  Vær oppmerksom! En førsteklassing vil faktisk ikke kunne bedømme om en bil står stille eller er i fart når den er et stykke unna.

 • Sikring av passasjerer
  Selv på en kort skolevei skal alle i bilen være sikret. Det er sjåførens ansvar at alle passasjerer er sikret på forsvarlig måte. Barn som er lavere enn 150 cm skal ikke sitte i forsetet med kollisjonspute hvis kollisjonsputen ikke er frakoblet. Unngå store og tykke jakker i bilen, hindrer setebeltet i å virke optimalt ved en kollisjon.

 • Oppmerksomhet
  Vær svært oppmerksom når du setter av barnet ved skolen. Unngå å kjøre inn i skolegården. Bruk på/avstigningslomme der slike finnes. Det beste er å parkere noen hundre meter unna det mest trafikerte området og gå sammen med barnet resten av veien.

 • Hvis du må parkere ved skolen eller barnehagen
  Det sikreste er å rygge inn på den ledige plassen når du kommer. Da har du den beste oversikten over trafikkbildet. Når du skal videre har du god oversikt når du skal ut av parkeringsplassen igjen.

 • Videre ferdsel 
  Når du har satt av eget barn utenfor skolen, vis respekt for andre barns skolevei og kjør pent!

NAFs tips til skoleelevene

 • Hvis du skal gå til skolen
  Gå rolig på gangvei eller fortau. Bruk venstre side av veien om du må gå i kjørebanen, da ser du møtende biler best. Bruk refleks!

 • Hvis du sykler til skolen
  Bruk helst sykkelbane eller fortau. Husk å sjekke at det er klart i kjørebanen før du sykler ned fra fortauet. Når du beveger deg ut i kjørebanen er du å regne som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene som gjelder for kjørende. Bruk hjelm, lys og refleksvest!

 • Hvis du tar skolebuss til skolen 
  Vent på bussholdeplassen til bussen har stoppet. Sitt riktig i setet når bussen er i fart. Bruk sikkerhetssele om dette er montert i bussen. Dersom sjåføren må bråbremse og du sitter feil i stolen, kan du bli alvorlig skadet. Vent med å krysse veien til bussen har kjørt. Se deg til begge sider før du går over veien.

 • Hvis du blir kjørt til skolen
  Bruk bilbelte. Barn under 150 cm skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. De mellom 135 cm og 150 cm kan benytte bilens ordinære bilbelte dersom godkjent sikringsutstyr ikke finnes i bilen. Ikke løp fra bilen når du er sluppet av ved skolen.