Drivstoffavgiftene er bruksavgifter som skal dekke samfunnets kostnader ved bilbruk. Brukeren betaler for disse kostnadene ved å betale avgifter per liter drivstoff.

Avgift på bensin ble innført i 1931 og avgift på diesel i 1993. CO2-avgift ble innført i 1991. Fra 2011 ble veibruksavgiften innført i stedet for bensin- og dieselavgift.

Drivstoffavgiftene i 2016 er som følger:

Drivstoffavgift per liter    
Bensin: 2015 2016
Veiavgift 4,87 4,99
CO2-avgift 0,93 0,97
Diesel:    
Veiavgift 3,36 3,44
CO2-avgift 1,09 1,12

Fritak for drivstoffavgift

Hydrogen og elektrisitet er helt fritatt for drivstoffavgifter. All biodrivstoff er fritatt CO2-avgift, men det varierer mellom de ulike typene når det kommer til veibruksavgift. Etanol har veibruksavgift ved lavinnblanding - E5, biogass er fritatt, mens biodiesel fikk halv veibruksavgift fra 1. januar 2010 etter å ha hatt fullt avgiftsfritak fram til da. Naturgass og LPG fikk CO2-avgift 1. september 2010.