Drivstoffavgiftene omhandler veibruksavgift og CO2-avgift. I tillegg kommer merverdiavgift på salgsprisen.

Drivstoffavgiftene er bruksavgifter som skal dekke samfunnets kostnader ved bilbruk. Brukeren betaler for disse kostnadene ved å betale avgifter per liter drivstoff.

Avgift på bensin ble innført i 1931 og avgift på diesel i 1993. CO2-avgift ble innført i 1991. Fra 2011 ble veibruksavgiften innført i stedet for bensin- og dieselavgift. Tabellen nedenfor viser hvordan drivstoffprisen er sammensatt for bensin og diesel til bruk i personbiler ved en utsalgspris på 13 kr.

           

Fritak for drivstoffavgift

Hydrogen og elektrisitet er helt fritatt for drivstoffavgifter. All biodrivstoff er fritatt CO2-avgift, men det varierer mellom de ulike typene når det kommer til veibruksavgift. Etanol har vegbruksavgift ved lavinnblanding - E5, biogass er fritatt, mens biodiesel fikk halv veibruksavgift fra 1. januar 2010 etter å ha hatt fullt avgiftsfritak fram til da. Fra 2011 har det vært planlagt å innføre full veibruksavgift på biodiesel, men regjeringen har utsatt dette inntil videre etter sterke protester fra mange fagmiljø. Naturgass og LPG fikk CO2-avgift 1. september 2010.