Fagområdene i Rammeplanen gir et godt utgangspunkt for å benytte trafikkboksens læreplan.

– Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig språkstimulering er et viktig læringsmål for barnehagene, og således er det viktig å tidlig lære sentrale trafikale begreper.

– Nærmiljø og samfunn: Trafikken er en viktig del av barnas nærmiljø så det er viktig å lære hvilke farer barn kan møte i trafikken, og hvilken adferd som forventes i trafikken.

– Antall, rom og form: Kjennskap at ulike symboler regulerer trafikken er grunn- leggende for trafikksikkerheten, så utforsking og lek med ulike former og mønstre som eksempelvis skilt, over- gang og lys representerer stimulerer til læring.