Innfartsparkering må være gratis

Økt bytransport må løses ved å sette trafikantens behov i sentrum. Pandemi og hjemmekontorløsninger har også endret behovet i hverdagsreisen.


Gratis innfartsparkering!

Bergen og omegnskommunene venter stor befolkningsvekst, og med befolkningsvekst øker transportbehovet. Utfordringene ved økt bytransport må ikke løses med restriksjoner som hindrer mobilitet og dermed vekst.

Økt bytransport må løses ved å sette trafikantens behov i sentrum. Pandemi og hjemmekontorløsninger har også endret behovet i hverdagsreisen.

I NAF sitt forslag til innfartsparkeringsløsninger, tar vi behovet for en fleksibel hverdagsreise på alvor. Innfartsparkering kan gjerne defineres som et trengselsavlastende parkeringstilbud i ytterområdene med bytte til kollektivtransport som hovedformål. NAF har utviklet et innfartsparkeringssystem som tar sikte på å bedre fremkommeligheten i og rundt de store byene, samtidig som hensynet til trafikantenes behov for effektivitet og forutsigbarhet ivaretas. Systemet legger innfartsparkeringer på steder der de er mest tilgjengelige for trafikantene, og med fokus på å gi mest mulig effektive overgangsmuligheter fra personbilreiser til kollektivtransport.

Det må være flere innfartsparkeringer langs samme hovedfartsåre inn til byen. Et hovedmål med innfartsparkering er å redusere antall biler på veien når trengselen øker, slik at trafikken på hovedåren flyter og man unngår stillestående trafikk. Ved å etablere innfartsparkeringsplasser flere steder langs hovedårene inn mot en by, vil biltrafikanten ha mange muligheter til å gå over til kollektivtransport når veinettet overbelastes eller ved uforutsette hendelser. Ved å sette opp informasjonsskilt langs veien som forteller hvor køene begynner, kan man velge en nærliggende innfartsparkering før man møter køen.

Vegvesenet har observert at trafikkstrømmene snur ganske umiddelbart ved bruk av informasjonsskilt. Deler av et slikt system benyttes allerede i Stockholm og i andre europeiske byer. I tilfeller med uforutsette hendelser på veien vil skiltet i kombinasjon med vanlige informasjonsskilt kunne bidra til at flere setter fra seg bilen underveis på reisen. Slik innehar innfartsparkeringssystemet også en beredskapsfunksjon.

Det må være gratis å parkere. Det blir fra enkelte hold fremstilt som et problem at innfartsparkeringene fylles opp, og man ønsker derfor å begrense bruken gjennom prisregulering. På den måten kan man stadig skru prisen opp slik at man hele tiden sørger for ledig kapasitet. Etter vårt syn er direkte brukerbetaling en strategi med feilt fokus. Fokuset må ligge på å bygge ut i forkant for å kunne ta imot stadig flere trafikanter. I en tid med økt befolkningsvekst bør man ikke prisregulere tilgangen for at man fortsatt skal ha ledig kapasitet i et innfartsparkeringstilbud som er underdimensjonert i forhold til dagens og morgendagens behov.

En avgift på innfartsparkeringen er det samme som et prispåslag på kollektivbilletten, det blir en kostnad som kommer i tillegg til billettprisen. Det reduserer kollektivtilbudets attraktivitet. En avgift vil også være til hinder for de som trenger fleksibilitet i reisemiddelvalg og som ønsker å reise kollektivt, men ikke hver dag.

Trafikksikkerhetskomitéen i NAF Avd. Bergen og Omegn

Rita Milde (leder)Ole J. Christensen, Edel Erdal, Frode Hamre, Silje M. Valdersnes, Jostein Støldal

21. april 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Fant du det du lette etter?