Slik jobber vi med Bærekraft

FNs bærekraftmål er verdens plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi ønsker å vise deg hvordan vi i NAF jobber med Bærekraft. Vi har en overordnet ambisjon om at vi skal «være en virksomhet som tar ansvarlige valg og sikrer at det vi utvikler og leverer er bærekraftig både i dag og i fremtiden» .


Gutt med hjelm
© NAF

Som Nordens største forbrukerorganisasjon har NAF en stor påvirkning og et stort ansvar. I kraft av vår rolle skal vi være forbrukerens representant og hjelpe medlemmene våre inn i det grønne skiftet. Vi skal hjelpe våre medlemmer å ta bærekraftige valg, og selv være et godt forbilde. Vi har igjennom året jobbet med å tydeliggjøre hva dette betyr for oss, og styret vil det kommende året vedta en ny strategi på dette området.

For NAF er det 5 mål innenfor FNs bærekrafts mål som er spesielt sentrale innenfor vår virksomhet. «God helse og livskvalitet» er det naturlig at NAF velger i lys av vårt formål og på vegne av våre ansatte, medlemmer og samfunn. «Industri, innovasjon og infrastruktur» fordi vi som samfunnsaktør har en viktig rolle når det gjelder å bidra til en bærekraftig infrastruktur i Norge og «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» fordi vi som medlemsorganisasjon hele tiden kjemper for at våre medlemmer og forbrukere får muligheten til å forflytte seg på en trygg, effektiv og miljøvennlig måte. «Ansvarligforbruk og produksjon» fordi våre produkter og tjenester er og skal være bærekraftige. «Samarbeid for å nå målene», bærekraft i seg selv er et samarbeidsprosjekt og vi er helt avhengig av tett samarbeid med våre partnere, medlemmer, myndigheter for å nå våre mål.

NAF har en viktig rolle i overgangen til lavere utslipp i bilparken, og også over til andre transportformer. Vi vet at bilen vil være sentral i folks hverdagsreise i uoverskuelig tid fremover. NAFs trafikantbarometeret (2023) viser at det fortsatt er mange også i byområdene som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Våre medlemmer disponerer rundt 25% av den private bilparken i landet og majoriteten skal over på nullutslippsbiler. Vi tror det er gjennom rådgivning og påvirkning innenfor dette området, kombinert med tilpassede produkter og tjenester at vi kan ha størst påvirkning på kort sikt.

Transport står for en stor andel av norske klimagassutslipp, og i tillegg leder mange transportformer til lokal luftforurensing. Vi har gjort en ca beregning på våre medlemmers utslipp, og til sammen har disse et avtrykk på 639 753 tonn Co2 ekvivalenter per år. Vi skal hjelpe medlemmene våre i det grønne skiftet, og skal selv gå foran og skape de gode løsningene.

For 2023 leverer vi vårt klimaregnskap for avtrykk presentert i Co2-ekvivalenter i forhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG Protokollen). Dette ligger som et vedlegg til årsrapporten. Vi ser at vi har et større avtrykk i år, årsaken til dette er at vi har fått inn flere kilder og et mer fullstendig klimaregnskap enn året før. Vår egen virksomhet og vårt direkte utslipp har i liten grad negativ miljømessig påvirkning, og vårt avtrykk knyttes i hovedsak opp mot avfall, energiforbruk og transport. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere forbruket vårt. I 2023 miljøsertifiserte vi vårt hovedkontor og NAF Senter i Trondheim, og vi er nå i gang med sertifisering av flere sentre, øvingsbaner og lokalavdelinger. Vi ser at det å ta bærekraft ned til konkrete tiltak er viktig både for å øke bevissthet internt og for å skape et engasjement og en positiv kultur knyttet til vårt bærekraftsarbeid. I tråd med den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». Vårt hovedfokus ligger på hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, både i og utenfor virksomheten. Mer om vår aktsomhetsvurdering.

Informasjon

Dersom du ønsker innsyn i hvordan vi jobber med åpenhet hos oss benytt kontaktskjema nedenfor. Klager og henvendelser knyttet til eventuelle brudd rettes også til denne e-posten.

Innspill til forbedringer:

(+47)

0/500 tegn

Les også


Fant du det du lette etter?