BEDRE VEIER GIR LAVERE UTSLIPP

 

Det forskes mye på alle løsninger som kanskje kan gi lavere klimautslipp.

Bilen er jo en av de kildene som er enklest å gå løs på, da den er så lett synlig.

Det forskes kontinuerlig på nye energiformer, bedre motorer, design for lavest mulig luftmotstand etc. Heldigvis forskes det også på drift og alle andre forhold vedrørende bruk av bilene.

F.eks er det meget interessant å se på hvilke driftsforhold som gir lavest mulig drivstofforbruk.

Der kommer veiens beskaffenhet sterkt inn.

 

En bil forbruker mest drivstoff pr kjørte distanse, når den kjører i lav hastighet, og med hyppige start og stopp. Den har lavest forbruk i hastigheter mellom 60 og 100 km/time, og i jevn fart.

Dette betyr med andre ord at ved å bedre kvaliteten på veiene får vi lavere utslipp !

 

I tillegg viser beregninger i NTP 2018 – 2029 at CO2 utslippene fra veitransporten kan reduseres med ca 9 millioner tonn ved bruk av mere klimanøytrale drivstoff og ny teknologi.

En ensidig satsing på kollektivtrafikk samt øket bruk av sykkel og gange, gir kun en samlet reduksjon på ca 0,3 millioner tonn.

Det forutsees også i samme NTP, at godstransport på vei vil øke kraftig i samme tidsrom.

Selv om en del av transporten overføres til tog og båt kommer vi aldri forbi at bilen må være der for å levere gods den siste biten til forbruker, og av personer til bestemmelsesstedet. Vi må heller ikke glemme at båter har også utslipp, til dels store utslipp.

Samfunnet fungerer ganske enkelt ikke uten bilen!

 

For å redusere utslippene mest mulig, må det satses optimalt på bedre veier, mere klimanøytrale drivstoff og fortsatt utvikling av lavutslippskjøretøy!

En generell satsning på sykkel og gående har minimal verdi med tanke på CO2-utslipp, men kan gi en del gevinst i lokale NOX- utslipp.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn