På møtet blir årets aktiviteter gjennomgått og evaluert og aktiviteter for neste år blir bestemt og tidfestet på dato.

Avdelinga avholdt sitt årlige planleggingsmøte fredag den 17. oktober. Styret og arrangementskomiteen var samlet og styreleder Georg orienterte først om aktuelle større saker som har foregått i avdelinga det siste året. En viktig begivenhet det siste året er jo at NAF-Senteret i Årødalen er betydelig opprustet. I tillegg refererte Georg til sentrale saker behandlet av Hovedstyret, bl.a. det arbeidet som så vidt er i gang vedrørende ny strategi for tillitsmannsapparatet i organisasjonen.

Som vanlig ble det en del diskusjon  om hvilke aktiviteter avdelinga skal ha for medlemmer. Det arbeides videre med å evt. ta opp nye aktiviteter. All den tid avdelinga ikke disponerer folk som kan utføre aktiviteter på dagtid, må følgelig aktiviteter legges til tider/tilpasses på kveldstid eller utenfor hverdager. Aktivitetskomiteen arbeider videre med dette.

NAF MC Møre og Romsdal har hatt et godt år og har fått flere medlemmer. Styret arbeider med å involvere flere lokalavdelinger i arbedet innenfor MC-arbeidet, bl.a. ved å støtte arbeidet økonomisk.

Ang. oppgradering av NAF-Senteret

Avdelinga ser på NAF-senteret som en "nerve" i avdelingsarbeidet, og er veldig tilfreds med at senteret er ferdig opprustet ca. 30 år etter at det ble åpnet. Offisiell åpningsdato var 11. september og det var tilstede både medlemmer og andre interesserte den aktuelle dagen. Begivenheten ble også gitt god dekning i Romsdals Budstikke. Det blir nå bedre forhold både for de som benytter seg av senterets tjenester og for de som har sitt arbeid der.

Lasse Hjelset, som arbeider ved senteret, bekreftet da også at resultatet er blitt veldig bra og at besøkende har fått bedre forhold og tilsette betydelig bedre arbeidsvilkår.

Ang. Ny strategi for tillitsmannsapparatet.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide fram en ny strategi for tillitsmannsapparatet. Vår region er representert i arbeidsgruppa ved Gjert Myklebust, NAF avd. Ålesund og omegn.

Arbeidsgruppa skal vurdere organisasjonens framtidig organisering, evt. endringer i regioninndeling, organisering av lokalavdelinger, NAF-skolen, kjernevirksomheter i NAF osv.

Medlemsutvikling i avdelinga

Styreleder opplyste at det også så langt i år har vært en posetiv og gledelig utvikling i avdelingas medlemsmasse, og pr. juli 2014 har avdelinga nå over 6200 medlemmer. Avdelinga er en av organisasjonens avdelinger som har hatt økning i 1. halvår 2014.

Medlemsaktiviteter i avdelinga.

Styreleder var godt tilfreds med aktiviteten i året som snart er slutt, og ga honnør til aktivitetskomiteen for flere gode tilbud for avdelingas medlemmer. En del av aktiviteter har også fått god pressedekning som har bidratt til fin NAF- reklame. Avdelinga har ellers et godt og nært forhold til Kviltorp Camping, NAF Camp Molde AS der avdelinga også har sitt avdelingskontor.

Avdelinga drøftet så de konkrete aktiviteter med utgangspunkt i årets aktiviteter. Følgende aktiviteter er planlagt i 2015:

* Det blir bistand til dekkskifte både vår og høst for medlemmer også neste år i     tillegg til at det kjøres et samarbeid med Dekkmann AS.

* Påskeaksjon sammen med Statoil.

* Det skal arrangeres vårtur (dagstur) for medlemmene som tidligere.

* NAF-dagen 23. mai

* Lokalavdelinga skal delta med stand på Bilens dag i sentrum (først i juni)

* Oppfriskningskurs (teori) for pensjonister

* Lyspæreaksjon

* NAF Åpen dag på øvingsbanen Malmedalen ( lørdag 12. september)

* Lyspæreaksjon sammen med politi eller Statens vegvesen

* Lys- og ladekontroll

* Planleggingsmøte ( i oktober)

* Styremøter gjennom året (7-8 møter)

Det kan også bli andre aktiviteter. Siste aktivitet er nå avviklet, som var dekksifteaksjon som ble avholdt den 28. -29. oktober -14.