Dagens moderne biler har svært avanserte nøkler og fjernkontroller, så ta godt vare på dem. Skulle uhellet likevel være ute, er du imidlertid forsikret gjennom ditt NAF-medlemskap med veihjelp.

Forsikringen er personlig og gjelder privatbilen du disponerer i øyeblikket skaden inntreffer, uavhengig om du eier bilen eller ikke.

Du får også dekket MC-nøklene dine om du har gyldig MC-medlemskap med veihjelp.

Slik melder du skade

Kontakt NAF Veihjelp på telefon 23 21 31 00 (tastevalg 1) og informer om skaden.
Refusjon av utgiftene skjer etter nærmere avtale med forsikringsselskapet.
Husk å melde skaden så raskt som mulig.

Ved melding av skadetilfelle må du fremlegge original kvittering på den nye nøkkelen du har skaffet deg.

Vær oppmerksom på meldefristen! 

Skade skal meldes så snart som mulig, jfr. Forsikringsavtaleloven §8-5. Sikrede mister retten til erstatning hvis skaden ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til skaden.

Nøkkelforsikringen gjelder

 • NAF-medlemmer med gyldig medlemskap med veihjelp.
 • Nøkkel til privatbil, under privat kjøring.
 • Nøkkel til bil med tillatt totalvekt under 5 tonn disponert av NAF-medlemmet på skadetidspunktet.
 • Nøkkel til lett og tung MC (forutsetter gyldig MC-medlemskap med veihjelp)
 • Utgifter til ny nøkkel, maksimalt kr 7.500 kr.
 • Én skade og én nøkkel per kontingentår.
 • Skade i Europa.
 • Egenandelen er kr 500,–.

Nøkkelforsikringen dekker ikke

 • Verdiforringelse som følge av reparasjon.
 • Tap eller skade som voldes forsettlig eller ved grov uaktsomhet.
 • Slitasje og følgeskader av enhver art. 
 • Tap av eller tyveri som følge av krig, sivil ulydighet, opprør, revolusjon, terror, force majeure eller kjernereaksjon.
 • Separate nøkler til webasto, el.

 Les mer her om vilkår NAF Veihjelp og nøkkelforsikring