Husk at du alltid må kontakte NAF direkte på tlf 08505 
Fra utlandet +4723213100
Det er også mulig å kontakte NAF Veihjelp via NAF-appen og døvetjenesten.

1. Forsikringsordningen

NAF Veihjelp leveres av SOS Veihjelp AS og er organisert som en kollektiv forsikring levert av Gjensidige Forsikring ASA.

2. Hvem veihjelpen gjelder for

 • Veihjelpen gjelder for NAF-medlemmer med gyldig og betalt medlemskap med veihjelp. Dekningen har ikke tilbakevirkende kraft.
 • NAF Veihjelp følger deg som person og er til privat bruk. Medlemsfordelene følger medlemmet under kjøring med kjøretøy som nevnt i pkt. 3.
 • Dersom husstanden kun disponerer ett kjøretøy, gjelder veihjelpen også for medlemmets ektefelle/samboer, når denne kjører husstandens kjøretøy.

3. Veihjelpen gjelder for følgende kjøretøy med gyldig ansvarsforsikring:

3.1 Private kjøretøy med tillatt totalvekt under 5 tonn: 

 • Person- stasjon-, vare-, kombinert- og mopedbil.
 • Bobiler, lastebiler og minibusser.
 • Tilhenger og campingvogn som er tilkoblet bil.
 • MC (klasse A, A1, A2) når medlemmet også er medlem av NAF MC.

3.2 Privat bobil med tillatt totalvekt 5,0 – 7,5 tonn:

 • Se særregler i pkt. 11

4. Hvor veihjelpen gjelder

Veihjelpen gjelder på hjemmeadresse, i Norge og hele Europa på vei som er åpen for alminnelig ferdsel eller i umiddelbar tilknytning til slik vei.

5. I hvilke tilfeller veihjelpen gjelder

 • Driftsstans, startvansker og utelåsing.
 • Når kjøretøyet har kjørt tom for drivstoff.
 • Etter tyveri/hærverk.
 • Ved utforkjøring.
 • Når bilnøkkelen er mistet, skadet eller stjålet. Se pkt. 10.

Refusjonsskjema NAF veihjelp

6. Assistanse til kjøretøyet

 • Reparasjon av kjøretøyet på stedet dersom det er teknisk mulig innen rimelig tid.
 • Transport av kjøretøyet til nærmeste kompetente verksted når reparasjon på stedet ikke er mulig. 
 • Nødvendige merutgifter til hjemtransport av kjøretøy som er etterlatt pga. sykdom eller dødsfall.
 • Nødvendige merutgifter til hjemtransport av tilhenger/campingvogn når bilen kondemneres.
 • Nødvendige merutgifter til hjemtransport av kjøretøy dersom feilen ved kjøretøyet er av større omfang og derfor ikke kan settes i kjørbar stand innen rimelig tid (normalt to arbeidsdager). Ventetid på verksted før selve reparasjonen anses ikke som reparasjonstid.
 • Utenfor Norden dekkes nødvendige utgifter til forsendelse av deler når delene ikke kan skaffes lokalt.
 • All assistanse til kjøretøy ut over transport til nærmeste verksted samt deleforsendelse, må på forhånd avtales med NAF Veihjelp.

7. Hjelp til personer

 • Nødvendige merutgifter til hjemreise, eller til bestemmelsesstedet dersom det er rimeligere, for fører og passasjerer når bilen må settes igjen for reparasjon eller er stjålet.
 • Reiseutgifter for sjåfør ved henting av bil etter endt reparasjon eller etter at den er kommet til rette.
 • Nødvendige merutgifter til hjemreise når fører eller passasjerer rammes av ulykke eller plutselig sykdom.
 • Når uhellet skjer så sent på dagen at hjemreise med offentlige transportmidler samme dag ikke er mulig, refunderes en overnatting, begrenset oppad til kr 1000,- for enkelt- og kr 1500,- for dobbeltrom.
 • Når kjøretøyet ikke kan repareres samme dag og driftsstans har oppstått mer enn 100 km fra hjemmeadresse, dekkes innenfor Norden leiebil for hjemreise eller til bestemmelsesstedet dersom det er rimeligere. Dekning er begrenset til dagleien. Med dagleie menes leieprisen eksklusive utgifter til drivstoff, ekstraforsikringer, rens, parkering, bompenger etc. Gebyr dersom leiebil leveres annet sted enn utleveringssted dekkes ikke.
 • Utenfor Norden dekkes, i påvente av bilreparasjon som tar mer enn to arbeidsdager, leiebil i inntil 30 dager for å fullføre planlagt ferie. Dekning er begrenset til dagleien.
 • Ytterligere utgifter til overnatting, reiseutgifter eller hjemtransport av kjøretøy dekkes ikke ved valg av leiebil.
 • All hjelp til personer skal avtales på forhånd med NAF Veihjelp.

8. Veihjelpen dekker ikke utgifter

 • Som kan kreves dekket i henhold til forsikringsavtale, offentlig forskrift, trygd, kommunal vedtekt, garanti eller annen medlemsytelse.
 • Til ferjer, bompenger eller telefon til andre enn NAF Veihjelp.
 • Til reparasjon på verksted eller utgifter til deler.
 • Til separat transport av bagasje og dyr.
 • Til kost.
 • Til hjemtransport av bil, tilhenger, campingvogn eller MC ved totalskade, dvs. at reparasjonsomkostningene overstiger kjøretøyets, tilhengerens eller campingvognens antatte markedsverdi etter skade.
 • Gjentakelsestilfeller hvor feil og mangler er påpekt uten å være utbedret.
 • Til skade som følge av ulovlig kjøring eller ulovlig bruk av bilen.
 • Til hjemtransport eller deleforsendelser til utenlandskregistrerte kjøretøy.
 • Til behandling av sykdom, skade eller sykehusopphold.

9. Force Majeure

Veihjelpen dekker ikke assistanse dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor NAF Veihjelps kontroll, og som umuliggjør eller gjør det urimelig byrdefullt å gjennomføre assistanse. For eksempel som følge av:

 • Jordskjelv og andre naturkatastrofer
 • Terrorisme, krig eller krigslignende handlinger
 • Epidemier og pandemier
 • Streiker, lockout eller liknende
 • Ufremkommelige kjøreforhold og ekstremvær

10. Særregler for nøkkelforsikring i veihjelpen

10.1 Hva omfatter nøkkelforsikringen:

 • Nøkkel til bil/ MC disponert av NAF-medlemmet på skadetidspunktet.
 • Ved privat bruk av bil med tillatt totalvekt under 5 tonn.
 • Ved privat bruk av MC ved gyldig MC-medlemskap.
 • Dekningen gjelder i Europa.
 • En skade per kontingentår
 • Egenandel kr 1000,-
 • Egenandel bortfaller ved tyveri når dette er politianmeldt

10.2 Hva dekker nøkkelforsikringen

Forsikringen dekker utgifter til ny nøkkel med inntil kr 7.500,- ved

 • Tyveri
 • Tap
 • Skade

10.3 Nøkkelforsikringen dekker ikke: 

 • Verdiforringelse som følge av reparasjon.
 • Slitasje og følgeskader av enhver art.

Refusjonsskjema nøkkelforsikring

11. Særregler for bobil 5,0 – 7,5 tonn

 • Egenandel fra første assistanse kr 500,-
 • Utenfor Norden dekkes, i påvente av bilreparasjon som tar mer enn to arbeidsdager, leiebil i personbilstørrelse mens bilen repareres. Begrenset til dagleie i inntil 30 dager.
 • Bestemmelsene i dette punkt gjelder i tillegg til øvrige veihjelpsbestemmelser. Ved motstrid går bestemmelsene i dette punktet foran.

12. Egenandelsforsikring for leiebil (Super CDW)

12.1 Hva omfatter egenandelsforsikringen: 

For leiebil i privat bruk på offentlig vei dekkes egenandel ved kaskoskade, brann og tyveri på leiebil.  

 • Forsikringen gjelder i Europa
 • Medlemmet må være ansvarlig for leieforholdet 
 • Medlemskap med veihjelp må være gyldig i hele leieperioden.
 • Utleieselskapet må være offentlig registrert selskap
 • Kravet må kunne dokumenteres (kvittering og leiedokument)
 • Forsikringen krever at leiebilen har kaskoforsikring (CDW)

12.2 Hva dekker egenandelsforsikringen: 

Forsikringen dekker sikredes egenandel med inntil kr 20.000 ved følgende tilfeller: 

 • Kaskoskade på leiebilen (bilen må ha kaskoforsikring (CDW))
 • Brann i kjøretøyet 
 • Tyveri av kjøretøyet
 • Maksimalt 1 skade per kontingentår

12.3 Egenandelsforsikringen dekker ikke:

 • Helårs privatleiet kjøretøy
 • Leasede kjøretøy
 • Leie i forbindelse med varetransport, bilpool, bilabonnement eller lignende
 • Som følge av uaktsomhet, ulovlig kjøring eller brudd på leiekontrakt
 • Glasskade

Refusjonsskjema for egenandelsforsikring

13. Egenandel

 • For kjøretøy under 5,0 tonn er det egenandel kr 500,- fra og med 5. assistanse. 
 • Egenandel for bobil 5,0 -7,5 tonn, kr. 500,-. Se pkt. 11.
 • Egenandel nøkkelforsikring, kr. 1000,-. Se pkt. 10.

14. Refusjon av utlegg

Refusjonssøknad må være NAF Veihjelp i hende snarest mulig, senest 12 måneder etter at uhellet/skaden inntraff. Refusjon skjer mot originale bilag. Refusjonsskjema finner du på naf.no. For utgifter som ikke er forhåndsavtalt med NAF Veihjelp, er dekningen begrenset til utgifter NAF Veihjelp ville ha godkjent på forhånd.

Refusjonsskjema NAF veihjelp

15. Reiseutgifter

Reiseutgifter er utgifter til reise med offentlige transportmidler på rimeligste måte.

16. Merutgifter

Merutgifter er utgifter ut over de normale kostnader som hadde påløpt ved å kjøre bil, campingvogn, tilhenger eller MC hjem.

17. Klagemuligheter

Ønsker man å klage på saksbehandlingen henvender man seg til NAF Veihjelp, Postboks 487 Lysaker, 1327 Lysaker eller e-post reklamasjon@sos.eu.

Dersom avslag på dekning ønskes videre påklagd rettes dette til NAFs interne klagenevnd, Postboks 9343 Grønland, 0135 Oslo. Ved endelig avslag fra NAF kan dette prøves av Finansklagenemda, Pb 53. 0212 Oslo. Finansklagenemda er en klageinstans opprettet etter Forsikringsavtaleloven §20-1. Nemndas uttalelser er ikke bindende.