1. Forsikringsordningen

NAF Veihjelp leveres av SOS Veihjelp AS.

2. Hvem veihjelpen gjelder for

 • Veihjelpen gjelder for NAF-medlemmer med medlemskap med veihjelp. Medlemskapet må være betalt.
 • Medlemskapet er personlig og til privat bruk. Medlemsfordelene følger medlemmet under kjøring med kjøretøy som nevnt i pkt. 3

 • Dersom husstanden kun disponerer ett kjøretøy, gjelder veihjelpen også for medlemmets ektefelle/samboer, når ektefelle/samboer kjører husstandens bil

3. Veihjelpen gjelder for følgende kjøretøy med tillatt totalvekt under 5 tonn:

 • Person-, stasjon-, vare-, kombinert- og mopedbil.
 • Tilhenger og campingvogn som er tilkoblet bil
 • Campingbiler, lastebiler og minibusser til privat bruk.
 • Lett og tung motorsykkel når medlemmet også er medlem av NAF MC.
 • Kjøretøy må være godkjent i henhold til offentligrettslige krav og ha gyldig ansvarsforsikring.

4. Hvor veihjelpen gjelder

Veihjelpen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia, på vei som er åpen for alminnelig ferdsel eller i umiddelbar tilknytning til slik vei.

5. Hva veihjelpen omfatter:

Assistanse og hjelp som beskrevet i punktene ‎5.1-‎5.3 under.

5.1 I hvilke tilfeller veihjelpen gjelder:

 • Driftsstans/startvansker.
 • Når kjøretøyet har kjørt tom for drivstoff.
 • Når nøkkelen er låst inn i bilen, mistet eller brukket.
 • Etter tyveri/hærverk.
 • Ved utforkjøring.

5.2 Assistanse til kjøretøyet:

 • Reparasjon av kjøretøyet på stedet dersom det er teknisk mulig innen rimelig tid.
 • Transport av kjøretøyet til nærmeste verksted når reparasjon på stedet ikke er mulig.
 • Nødvendige merutgifter til hjemtransport av kjøretøy som er etterlatt pga. sykdom eller dødsfall.
 • Nødvendige merutgifter til hjemtransport av tilhenger/campingvogn når bilen kondemneres.
 • Nødvendige merutgifter til hjemtransport av kjøretøy dersom feilen ved kjøretøyet er av større omfang og derfor ikke kan settes i kjørbar stand innen rimelig tid (normalt to arbeidsdager). Ventetid på verksted forut for reparasjon anses ikke som reparasjonstid.
 • Utenfor Norden dekkes nødvendige utgifter til forsendelse av deler når delene ikke kan skaffes lokalt.
 • All assistanse til kjøretøy ut over transport til nærmeste verksted samt deleforsendelse, må på forhånd avtales med NAF Veihjelp.

5.3 Hjelp til personer:

 • Nødvendige merutgifter til hjemreise eller til bestemmelsesstedet dersom det er rimeligere for fører og passasjerer når bilen må settes igjen for reparasjon eller er stjålet. Videre dekkes reiseutgifter for sjåfør ved henting av bil etter endt reparasjon eller etter at den er kommet til rette.
 • Nødvendige merutgifter til hjemreise når fører eller passasjerer rammes av ulykke eller plutselig sykdom.
 • Når uhellet skjer så sent på dagen at hjemreise med offentlige transportmidler samme dag ikke er mulig, refunderes en overnatting, begrenset oppad til kr 1000,- for enkelt- og kr 1500,- for dobbeltrom.
 • Når kjøretøyet ikke kan repareres samme dag, og skade/uhell har oppstått mer enn 100 km fra hjemmeadresse, dekkes innenfor Norden leiebil for hjemreise eller til bestemmelsesstedet dersom det er rimeligere. Dekning er begrenset til dagleien.
 • Utenfor Norden dekkes, i påvente av bilreparasjon som tar mer enn to arbeidsdager, leiebil for å fullføre planlagt ferie. Dekning er begrenset til dagleie i inntil 30 dager.
 • Ytterligere utgifter til overnatting/reiseutgifter/hjemtransport av kjøretøy dekkes ikke ved valg av leiebil.
 • All hjelp til personer skal avtales på forhånd med NAF Veihjelp.

5.4 Veihjelpen dekker ikke utgifter:

 • Som kan kreves dekket i henhold til forsikringsavtale, offentlig forskrift, trygd, kommunal vedtekt, garanti eller annen medlemsytelse.
 • Til ferjer, bompenger eller telefon til andre enn NAF Veihjelp.
 • Til reparasjon på verksted eller utgifter til deler.
 • Til separat transport av bagasje og dyr.
 • Til kost.
 • Til hjemtransport av bil/tilhenger/campingvogn/MC ved totalskade, dvs. at reparasjonsomkostningene overstiger bilens/ tilhengerens/campingvognens antatte markedsverdi etter skade/uhell.
 • Til skade som er en følge av ulovlig kjøring eller ulovlig bruk av bilen.
 • Til hjemtransport eller deleforsendelser til utenlandsregistrerte kjøretøy.
 • Til behandling av sykdom, skade eller sykehusopphold.

6. Veihjelpen dekker heller ikke assistanse dersom det kommer som følge av:

 • Jordskjelv og vulkanske utbrudd
 • Frigjøring av atomenergi uansett årsak, samt direkte eller indirekte resultat av biologisk eller kjemisk forgiftning forårsaket av terrorisme eller lignende former for politisk, etnisk eller religiøst motiverte grupper/organisasjoner
 • Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke

7. Egenandel:

NAF Veihjelp har ingen egenandel på de to første assistansene i kontingentåret. Fra og med tredje assistanse beregnes en egenandel på kr 450,-.

8. Refusjon av utlegg:

Refusjonssøknad må være NAF Veihjelp i hende snarest mulig, senest 12 måneder etter at uhellet/skaden inntraff. Refusjon skjer mot originale bilag. Husk å oppgi kontonummer.
For utgifter som ikke er forhåndsavtalt med NAF Veihjelp, er dekningen begrenset til utgifter som NAF Veihjelp ville ha godkjent på forhånd.

Refusjonsskjema NAF veihjelp

9. Reiseutgifter:

Reiseutgifter er utgifter til reise med offentlige transportmidler på rimeligste måte.

10. Merutgifter:

Merutgifter er utgifter ut over de normale kostnader som hadde påløpt ved å kjøre bil/campingvogn/til-henger/MC hjem.

11. Klagemuligheter:

Ønsker man å klage på saksbehandlingen henvender man seg til NAF Veihjelp,
Postboks 6682 Etterstad, 0609 Oslo, tlf 08 505.

Dersom et avslag på dekning av utgifter ønskes videre påklagd, kan avslaget prøves av NAF klagenemd, v/sekretær André Fimreite, Postboks 6682 Etterstad, 0609 Oslo.