Bakgrunn

Hva er NAFFENs trafikkboks og hvorfor gjør NAF dette?


Illustrasjon av Naffen og Arne.
Historier. © NAF

Barn og trafikksikkerhet

Vi er en medlemsstyrt organisasjon. Det vil si at de aktivitetene vi setter i verk er ønsket av våre sine 505.000 medlemmer. Medlemmene ønsker at vi tar en mer aktiv rolle overfor barna deres. Gjennom ulike trafikksikkerhetstiltak arbeider NAF med å nå visjonen: «NAF viser vei inn i fremtiden og er trafikantens førstevalg for en trygg, effektiv og enkel hverdag.

Trafikkulykker er den største frykten når foreldre tenker på barna sine. Ifølge våre undersøkelser er dette en stigende trend, til tross for at ulykkesstatistikken går ned. Vi ønsker å bidra til å senke denne frykten ved holdningsskapende arbeid og opplæring.

Forskning på barn og trafikksikkerhet dokumenterer at trafikkopplæring for barn under 7 år gir en sporbar atferdseffekt. For barn over 7 år påvirkes kun holdninger og kunnskap. Derfor har vi satt i gang dette tiltaket mot barnehager.

Ved å starte opplæringen tidlig ønsker NAF å bidra med å forme barnas atferd og holdninger i trafikken, som de kan ta med seg videre når de blir større.

Hjelp til trafikksikkerhetsopplæring

Boksen inneholder pedagogisk forankret trafikkopplæring som spiller på lag med Rammeplanen, slik at din avdeling får et relevant faglig supplement som kommer deg og barna til gode.

For oversiktens del har vi utarbeidet en læreplan med relevante læringsmål og tilhørende aktiviteter. (link)

Alt trafikksikkerhetsarbeid tar utgangs- punkt i grunnregelen for trafikk, som står i Vegtrafikklovens paragraf 3:

”Enhver skal ferdes hensynsfylt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien.”

Videre sier ikke loven noe om barn i trafikken, og det finnes heller ingen formaliserte trafikkopplærings- kompetansemål for barnehager og barn under 7 år. Barnehagene har derimot ansvar for barnas sikkerhet. Ref. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 6. NAF anbefaler derfor at trafikksikkerhet inngår i barnehagenes årsplaner som et godt og nødvendig tiltak for alle barn i alderen 3-6 år.

Voksenrollen

De voksne i barnehagen er rollemodeller – den viktigste ressursen i arbeidet med barn. De bør selv ha kunnskap om å ferdes trygt i trafikkbildet og ha et reflektert forhold til trafikksikkerhet, slik at de i møtet med barn opptrer som gode forbilder. Voksne skal både tilrettelegge og inspirere til lek og læring i barnehagen. Gjennom spontane og tilrettelagte aktiviteter kan den voksne bevisstgjøre barna på hvordan man skal forholde seg til trafikken.

Barnas utfordringer i trafikken avhenger av hvilke kontekster de er i og, ikke minst hvem de opplever trafikken sammen med. Det er stor forskjell på hva ulike barn kan tilegne seg av læring, selv i samme aldersgruppe. Derfor skal ikke læringsmålene ses på som absolutte, men som et utgangspunkt.

Det er de voksnes ansvar å passe på barn i trafikken. De voksne spiller en viktig rolle for å bevisstgjøre barna. Det handler om å skape de riktige holdningene og den nødvendige respekten for trafikkbildet. Når barna ”korrigerer” de voksnes holdninger, kan man vite at noe gjøres riktig.

Publisert: 22. november 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Siw Svendsen,

Fant du det du lette etter?