Åpenhet

Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». Vårt hovedfokus ligger på hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, både i og utenfor virksomheten.  


PROSESS FOR AKTSOMHETSVURDERING.
© NAF

Vi skal ta fornuftige og bærekraftige valg på vegne av våre medlemmer, så vi må være redelige i vår fremgangsmåte. Dette gjelder mot hverandre, men også ut mot medlemmer, kunder, samfunn og samarbeidspartnere. Bærekraft, herunder menneske- og arbeidstakers rettigheter er en integrert del av vår daglige drift. Vi har i våre styrende dokumentert beskrevet hvordan vi følger opp og etterlever disse, herunder NAFs vedtekter og Etiske retningslinjer.

Vi gjennomfører regelmessig risikovurdering for å vurdere mulige brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter knyttet til våre underleverandører. Vi har en ansvarlig kapitalforvaltning knyttet til investering av våre midler, alle finansielle investeringer skal plasseres hos profesjonelle kapitalforvaltere hvor bærekraft og ESG er en naturlig del av forvaltningen. Vi har definert retningslinjer for ansvarlig kapitalforvaltning. ​​​​​​​​​​​​​​

Ved mistanke om brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter skal dette varsles igjennom våre interne varslingsrutiner.

Organisering

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes behov som trafikant. NAF skal hjelpe medlemmene gjennom å tilby et attraktivt fellesskap og gunstige fordeler, samt kjempe for medlemmene gjennom markant samfunnspåvirkning for å sikre trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel. Forbundet omfatter også virksomheten i NAF Øvingsbaner, som driftes etter avtale med Statens vegvesen. Forbundet eier 100% av NAF AS.

NAF AS omfatter test, kontroll og verkstedtjenester på biler ved de ulike NAF-sentere rundt om i landet. NAF AS eier også 64,37 % av aksjene i NAF Trafikksenter AS, populært kalt Vålerbanen. 

NAF har sin administrasjon i Oslo, men er geografisk til stede i hele landet gjennom 51 NAF Sentre og 27 øvingsbaner. Den frivillige delen av virksomheten drives gjennom 67 lokale avdelinger som omfatter over 1.100 tillitsvalgte og frivillige.​​​​​​​

Våre ansatte

Vår organisasjon er basert på tillit, og vi jobber for et rettferdig arbeidsliv for våre ansatte. Vi har et godt samarbeid med våre fagforeninger og våre ansatte kan fritt organisere seg i fagforeninger. Vi har et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har som formål å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i NAF. Vi gjennomfører årlig interne HMS revisjoner for å sikre etterlevelse. Vi har også et eget samarbeidsutvalg bestående av en valgt ansatt, representant for fagforeningen, HR leder og administrerende direktør.

Vi gjennomfører årlig Medarbeiderundersøkelsen Trust index hvor vi måler nivået av tillit, stolthet og felleskap i organisasjonen for å hele tiden kunne utvikle oss. Vi har interne prosesser for oppfølging av forbedringsområder som avdekkes.

Vi skal være en organisasjon som jobber for mangfold, likestilling og inkludering, vi har et eget likestilling- og diskrimineringsutvalg. I våre styrende organer er våre ansatte representert, disse er valgt av og for de ansatte. Vi har ett tett samarbeid med våre fagforeninger, og det er inngått tariffavtaler med disse. Vårt samarbeid skal også sikre at vi er en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte.

Forhold til våre leverandører

Vi har vår virksomhet og organisasjon i Norge, og hvor også hovedvekten av alle leverandører og partnere befinner seg.

Innkjøp i NAF kan i hovedsak deles inn i 2 kategorier:

  1. Administrativt innkjøp: leie av kontorer, kontorutstyr, konsulenttjenester, markedsføring, reisetjenester og annet materiale knyttet til kontorarbeid.
  2. Materielle og deler knyttet til service og verksteddrift, samt utstyr knyttet til å drifte våre sentre og øvingsbaner rundtomkring i landet.

Vår redegjørelse for 2022

Vi har gjennomført en kartlegging av våre leverandører for 2022.

Følgende kriterier er benyttet i vurdering:

  1. Globalrights index: https://www.globalrightsindex.org/en/2022
  2. Hvilken bransje de tilhører (næringskode/bransjekode)
  3. Annen tilgjengelig informasjon på organisasjonene nettsider

I kartlegging vurdere vi vesentlig risiko for at vår virksomhet har negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Vi har i første omgang vurdert våre største leverandører (over kr. 200.000,-). Totalt utgjør dette 210 leverandører hvorav 93% av disse er norske organisasjoner som har sin virksomhet i Norge. De resterende 7% kommer i hovedsak fra land som vi anser ivaretar mennesker rettigheter på en god måte, men vi vil også gjøre grundigere vurderinger i forhold til de leverandørene som havner i kategori 3 og 4 ihht. Globalrightsindex. I første omgang har vi søkt etter tilgjengelig og offentlig informasjon og flere av diss har signert ESG Self-Declaration. Vi har igjennom kartleggingen nå ikke oppdaget noen negative funn, men vil gjøre en videre oppfølging av de leverandørene vi har knyttet usikkerhet til. Vi vil følge opp med en mer detaljert risikoanalyse og samtale med disse leverandørene.

Vi skal jobbe med en dypere involvering av de som er ansvarlig for bestillinger av varer og tjenester hos oss og sørge for at vi alltid ivaretar menneskerettigheter i både nye og eksisterende avtaler. Dersom vi skulle oppdage brudd vil vi umiddelbart iverksette tiltak for å stanse, forbedre eller begrense negative konsekvenser. Vi vil i tillegg arbeide med å forbedre våre rutiner for overvåkning av leverandørenes håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter, og for miljøpåvirkning. Vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører i dag og vil sammen med de løse de utfordringene som dukker opp.

Vår overordnet vurdering er at vi vurderer risikoen som lav for at det finnes brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i virksomhetens egen aktivitet og aktiviteten hos sentrale leverandører.

Informasjon

Dersom du ønsker innsyn i hvordan vi jobber med åpenhet hos oss benytt kontaktskjema nedenfor. Klager og henvendelser knyttet til eventuelle brudd rettes også til denne e-posten.

Ønsker du informasjon om åpenhet i NAF:

(+47)

0/500 tegn

Publisert: 26. mai 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Les også


Fant du det du lette etter?