Åpenhet

Vi skal ta fornuftige og bærekraftige valg på vegne av våre medlemmer, og vi skal være redelige i vår fremgangsmåte. Dette gjelder mot hverandre, men også ut mot medlemmer, kunder, samfunn og samarbeidspartnere. Vi aksepterer ikke brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold, hverken i vår egen organisasjon eller blant våre leverandører og samarbeidspartnere. Menneske- og arbeidstakers rettigheter er en integrert del av vår virksomhet. Vi har i våre styrende dokumentert beskrevet hvordan vi følger opp og etterlever disse, herunder i NAFs vedtekter og i våre etiske retningslinjer.


PROSESS FOR AKTSOMHETSVURDERING.
© NAF

Hvordan følger vi opp:

  • Vi gjennomfører løpende aktsomhetsvurderinger i tråd med i tråd med OECDs retningslinjer «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». 
  • Vi gjennomfører regelmessig risikovurdering for å vurdere mulige brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter knyttet til våre underleverandører.
  • Vi har definerte retningslinjer for en ansvarlig kapitalforvaltning knyttet til investering av våre midler hvor alle finansielle investeringer plasseres hos profesjonelle kapitalforvaltere hvor bærekraft og ESG er en naturlig del av forvaltningen.
  • Ved mistanke om brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter skal dette varsles igjennom våre interne varslingsrutiner og handling iverksettes.

Organisering

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes behov som trafikant. NAF skal hjelpe medlemmene gjennom å tilby et attraktivt fellesskap og gunstige fordeler, samt kjempe for medlemmene gjennom markant samfunnspåvirkning for å sikre trygg, effektiv og bærekraftig samferdsel. Forbundet omfatter også virksomheten i NAF Øvingsbaner, som driftes etter avtale med Statens vegvesen. Forbundet eier 100% av NAF AS.NAF AS omfatter test, kontroll og verkstedtjenester på biler ved de ulike NAF-sentere rundt om i landet. NAF AS eier også 64,37 % av aksjene i NAF Trafikksenter AS, populært kalt Vålerbanen. NAF har sin administrasjon i Oslo, men er geografisk til stede i hele landet gjennom 54 NAF Sentre og 27 øvingsbaner. Den frivillige delen av virksomheten drives gjennom 67 lokale avdelinger som omfatter over 1.100 tillitsvalgte og frivillige.​​​​​​​

Menneskene i organisasjonen vår

Vår organisasjon er basert på tillit, og vi jobber for et rettferdig arbeidsliv for våre ansatte og tillitsvalgte som er tilknyttet oss som organisasjon. Vi har en strategi som tilsier at vi helhetlig skal ivareta alle menneskene som er en del av NAF.

Vi har ett tett samarbeid med våre fagforeninger, og det er inngått tariffavtaler med disse. Vårt samarbeid skal også sikre at vi er en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte. Vi har et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har som formål å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i NAF. Vi gjennomfører årlig interne HMS revisjoner for å sikre etterlevelse. Vi har også et eget samarbeidsutvalg bestående av en valgt ansatt, representant for fagforeningen, HR leder og administrerende direktør. Vi gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelsen Trust index hvor vi måler nivået av tillit, stolthet og felleskap i organisasjonen for å hele tiden kunne utvikle oss. Vi har interne prosesser for oppfølging av forbedringsområder som avdekkes.

Vi skal være en organisasjon som jobber for mangfold, likestilling og inkludering, vi har et eget likestilling- og diskrimineringsutvalg. I våre styrende organer er våre ansatte representert, disse er valgt av og for de ansatte.

Forhold til våre leverandører

Når vi inngår avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere vil vi stille krav slik at vi sikrer at overholdelse av menneskerettigheter blir ivaretatt. Dette vil integreres som en del av våre styrende dokumenter i 2024.

Vår redegjørelse for 2023

Vi har vår virksomhet og organisasjon i Norge, og hvor også hovedvekten av alle leverandører og partnere befinner seg. 

Innkjøp i våre selskapet er i hovedsak knyttet til:

  • NAF Forbund: Administrativt innkjøp: leie av kontorer, kontorutstyr, konsulenttjenester, markedsføring, reisetjenester og annet materiale knyttet til kontorarbeid.
  • NAF AS: Administrativt innkjøp: leie av verkstedlokaler, materielle og deler knyttet til service og verksteddrift, samt utstyr knyttet til drift av våre NAF Sentre.
  • NAF Øvingsbaner: utstyr knyttet til drift og vedlikehold av våre øvingsbaner rundtomkring i landet.

Følgende kriterier benyttes når vi vurderer våre leverandører:

  1. ITUC Global Rights Index
  2. Hvilken bransje de tilhører (næringskode/bransjekode)
  3. Annen tilgjengelig informasjon på organisasjonene nettsider

I kartleggingen vurderer vi vesentlig risiko for at vår virksomhet har negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Vi har dette året vurdert vesentlige leverandører (over kr. 200.000,-). Totalt utgjør dette 304 leverandører, hvorav 93% av disse er norske organisasjoner som har sin virksomhet i Norge. Hoveddelen av de resterende kommer fra land som Irland, Danmark og Sverige som vurderes som ligger i samme kategori som Norge iht. ITUC Global Rights index.Vi har også noen få leverandører fra Frankrike, Polen og USA, der vi vet at brudd på menneskerettigheten kan skje i større grad enn de nordiske landene. Disse leverandørene er vurdert i forhold til flere samarbeidsforhold og disse vil følges opp av ansvarlige bestillere internt hos oss. Vi har søkt etter tilgjengelig og offentlig informasjon og flere av diss har signert ESG Self-Declaration. I 2023 har ansvarlige bestillere vært tettere koblet på evalueringen av samarbeidspartnere, og vi har ennå ikke oppdaget noen negative funn, men vil kontinuerlig følge med og følge opp våre leverandører. Vi vil også integrere vurderinger knyttet til menneskerettigheter i nye og eksisterende avtaler. Dersom vi skulle oppdage brudd vil vi umiddelbart iverksette tiltak for å stanse, forbedre eller begrense negative konsekvenser. Vi vil i tillegg arbeide med å forbedre våre rutiner for overvåkning av leverandørenes håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter, og for miljøpåvirkning. Vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører i dag og vil sammen med de løse de utfordringene som dukker opp.

Vår overordnet vurdering er at vi vurderer risikoen som lav for at det finnes brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i virksomhetens egen aktivitet og aktiviteten hos våre leverandører.

Vi skal jobbe med en dypere involvering av de som er ansvarlig for bestillinger av varer og tjenester hos oss og sørge for at vi alltid ivaretar menneskerettigheter i både nye og eksisterende avtaler. Dersom vi skulle oppdage brudd vil vi umiddelbart iverksette tiltak for å stanse, forbedre eller begrense negative konsekvenser. Vi vil i tillegg arbeide med å forbedre våre rutiner for overvåkning av leverandørenes håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter, og for miljøpåvirkning. Vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører i dag og vil sammen med de løse de utfordringene som dukker opp.

Vår overordnet vurdering er at vi vurderer risikoen som lav for at det finnes brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i virksomhetens egen aktivitet og aktiviteten hos sentrale leverandører.

Informasjon

Dersom du ønsker innsyn i hvordan vi jobber med åpenhet hos oss benytt kontaktskjema nedenfor. Klager og henvendelser knyttet til eventuelle brudd rettes også til denne e-posten.

Ønsker du informasjon om åpenhet i NAF:

(+47)

0/500 tegn

Publisert: 26. mai 2023

Sist oppdatert: 28. mai 2024


Les også


Fant du det du lette etter?