Bildet viser en gjeng som aksjonerer i Årdal.

Dette er sakene vi jobber for

Vi representerer nær 500 000 medlemmer. Vi jobber for lave bilavgifter, økt trafikksikkerhet og mer penger til veivedlikehold. Dette er saker medlemmene er med å bestemme.

© NAF

Her finner du vårt politiske program:

Hvert fjerde år lager vi et samferdselspolitisk program, basert på medlemsundersøkelser og innspill fra lokalavdelinger over hele landet.

Dette jobber vi for:

 • Bilavgiftene skal ikke øke
 • Mer av samferdselsmidlene bør gå til veivedlikehold og fornying
 • Bompenger bør erstattes av felleskapsfinansiering
 • Økt trafikksikkerhet med fokus på trygge veier og holdningsskapende arbeid
 • Det skal være enkelt å bytte til elbil, og lading for elbil må bygges kraftig ut

Vårt siste politiske program ble vedtatt av vårt Landsmøte i juni 2020 og er forpliktende for hele organisasjonen. NAFs politiske program er gjeldende til 2025, hvor vi skal vedta et nytt program på landsmøtet.

Vedlikehold og fornying av eksisterende veier

Vi mener at vedlikehold og fornying av veinettet er vel så viktig som nybygginger. I dag prioriteres ikke vedlikehold og rassikring høyt nok. Vi mener derfor at bevilgningene til vei må dreies betydelig i retning av økt vedlikehold og fornying de neste årene.

Klimaendringene vil øke behovet for prioritering av vedlikehold ytterligere. Høyere temperaturer, mer og kraftigere nedbør vil øke faren for skred. Det er uakseptabelt at det er over 900 skredpunkt i kategoriene høy og middels skredfare i Norge, og disse må få høyeste prioritet for utbedring.

Bompengene må ned

Det meste av investeringene i riksveinettet og bypakker gjøres med et stort innslag av bompenger. Infrastruktur er et fellesskapsgode, fordi alle nytte av et velfungerende transportsystem. Likevel betaler norske bilister mange milliarder kroner i året i egenandeler, i form av bompenger.

Vi kan ikke fortsette å være avhengig av enkeltbrukere for å utvikle infrastrukturen. Vårt mål er at bompengefinansiering erstattes av fellesskapsfinansiering. I de byene hvor inntektene fra bompenger faller fordi det blir flere elbiler, som betaler rabattert pris, må staten kompensere for inntektssvikten. Kostnaden må ikke overføres til andre bilister, mener vi.

Nullvisjonen innen rekkevidde

Hver enkelt har ansvar for egen og andres trygghet i trafikken, og hver enkelt må bevisstgjøres på dette ansvaret. Trafikksikkerheten øker når gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos den enkelte kombineres med et forutsigbart og tilgivende veimiljø. Vi må ha et veisystem som både forebygger ulykker og reduserer skadeomfanget når uhellet først er ute.

Vri avgiftene bort fra kjøp og eie

Vi mener avgiftene må flyttes fra kjøp og eie til bruk og belastning, slik at det blir billigere å kjøpe nyere, sikrere og mer miljøvennlige biler. Bruksavgiftene må stå i forhold til de belastningene som bilen faktisk påfører samfunnet.

Et nytt avgiftssystem må være utformet slik at det belønner de som velger de mest trafikksikre og utslippsvennlige bilene, uavhengig av teknologi. Det må bli billigere å bruke bilen på steder hvor det ikke finnes gode alternativer.

Tilrettelegging for elbil

Ladeinfrastrukturen for elbiler må opp på et nivå som matcher utviklingen i elbilparken. Det må bygges flere store ladeparker i og utenfor de store byene, slik at man vet man får ladet når man trenger det. Prisingen på lading har i lang tid være basert på tid man lader og ikke hva man får ut av strøm.

Ladeprisen for bilistene må være rettferdig og basert på hva man faktisk får av kW. Det må settes krav til oppetid på hurtigladere. Også andre typer drivstoff, eksempelvis hydrogen og gass, må gjøres tilgjengelig i takt med at markedet utvikler seg.

Det kommer stadig flere elbiler på veiene og NAF er en pådriver for at det skal være enkelt for deg som har elbil. Du kan lese mer om hvordan vi

Hovedpunktene for NAFs politiske arbeid frem til 2024

Vi vil at…

 • Vedlikehold, fornying og utvikling av veier og annen infrastruktur må prioriteres høyere enn i dag
 • God infrastruktur er et felles gode. Bompengefinansieringen må fjernes, og erstattes av fellesskapsfinansiering.
 • Nullvisjonen – at ingen skal dø eller bli alvorlig skadd i trafikken – skal ligge til grunn for alt som gjøres innen samferdsel. Ressursene må prioriteres slik at flest mulig ulykker unngås og skadeomfanget reduseres så mye som mulig
 • Avgiftssystemet for bil må være innrettet slik at flest mulig har tilgang til kjøretøy med høyest mulig sikkerhetsstandard
 • De totale bilavgiftene skal ikke økes, og bør flyttes fra kjøp og eie til bruk og belastning.
 • Myndighetene må legge til rette for at brukerne kan gjøre gode og miljøvennlige bilvalg, uavhengig av teknologi.
 • Ladeinfrastrukturen for elbiler må opp på et nivå som er tilpasset utviklingen i den elektriske bilparken, og andre alternativer til fossilt drivstoff må gjøres lett tilgjengelig for forbrukerne.

Publisert: 28. april 2022

Sist oppdatert: 4. juni 2024

Ingunn Handagard,

Fant du det du lette etter?