Vedtekter

Her finner du en oversikt over vedtektene i NAF MC Trondheim


Revidert siste gang under årsmøte 03.03.2021


§ 1
Klubbens navn er NAF MC Trondheim.


§ 2
Klubbens formål er å samle interesserte motorsyklister til å arbeide for økt trafikksikkerhet, ivareta medlemmenes interesser, samt yte dem bistand i spørsmål angående motorsyklisme.


§ 3
Klubbens vedtekter er underordnet vedtektene til Norges Automobil-Forbund.


§ 4
Klubben er underlagt NAF avdeling Sør-Trøndelag. Medlemskap forutsetter gyldig medlemskap i Norges Automobil-Forbund.


§ 5
Klubben ledes av et styre bestående av leder, 3 – 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder velges direkte av årsmøtet, styret for øvrig konstituerer seg selv. Søsken, samboere, ektefeller, barn og foreldre kan ikke sitte samtidig i klubbens styre, eller som vara til styret.
Leder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år. Klubbens valgkomite består av tre personer og velges for ett år.


§ 6
Årsmøtet holdes hvert år senest tre uker før lokalavdelingens årsmøte. Det skal kalles inn til årsmøte med minst tre ukers varsel. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap pr. 31. desember, budsjett for kommende år, valg og innkomne saker. Innkomne saker skal være styret skriftlig i hende senest to uker før årsmøtet. Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til valg bør bekjentgjøres senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtets saker avgjøres ved alminnelig flertall. Referat fra årsmøtet skal sendes NAF avdeling Sør-Trøndelag samt NAF MC Koordinatoren i Norges Automobil-Forbund.


§ 7
Til endring av disse vedtektene kreves minst to tredjedels flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer på NAF MC Trondheim sitt årsmøte.


§ 8
Ekstraordinært årsmøte kan med én ukes varsel, og på samme måte som for ordinært årsmøte, innkalles av styret, eller når minst 50 medlemmer forlanger det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles styret hvilke saker som ønskes behandlet. Etter å ha mottatt meddelelsen, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte senest innen en måned.
Innkallingen skal inneholde de saker som kreves behandlet. Hvis styret unnlater å innkalle årsmøte i henhold til vedtektene, skal avdelingsstyret på anmodning sørge for at årsmøtet blir innkalt innen 14 dager.


§ 9
Klubbens oppløsning kan bare finne sted på et årsmøte. Det kreves at minst to tredjedeler av klubbens fremmøtte stemmeberettigede medlemmer stemmer for oppløsning. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens aktiva NAF avdeling Sør-Trøndelag

10. oktober 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Fant du det du lette etter?