Dette er reglene for elsparkesykkel

Ny bak styret til en elsparkesykkel? Vet du hvilke trafikkregler som gjelder, og visste du at du må ha forsikring på elsparkesykkelen? Dette er reglene for elsparkesykkel som du bør kjenne til.


Bildet viser en dame som kjører en elsparkesykkel  på et fotgjengerfelt i Oslo.
Vær sikker!: Husk forsikring når du skal på tur med elsparkesykkel. © NAF

Kort fortalt:

  • Vis hensyn til fotgjengere og avpass farten
  • Ikke glem vikeplikt for biler
  • Husk forsikringsplikten

Ansvarsforsikring til elsparkesykkel

Det er pliktig å ha ansvarsforsikring på elsparkesykkel som du eier og bruker. Det betyr at du ikke kan bruke sparkesykkelen lovlig uten at du har tegnet ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen skal dekke utgifter som følge av skade som du påfører andre personer, kjøretøy eller eiendom når du bruker elsparkesykkelen. Ansvarsforsikringen er knyttet til elsparkesykkelen og gjelder uavhengig av hvem som bruker den.

Lov å kjøre på fortauet

Det er lov å bruke elsparkesykkel på fortau, i gang- og sykkelveg og i kjørebanen, men trafikkreglene setter klare begrensninger på steder med mange gående.

På fortau, gangveg og gangfelt kan du bare bruke elsparkesykkel dersom gangtrafikken er liten. Hvis trafikken av gående er stor og du ikke kan bruke sparkesykkelen uten å være til fare eller til hinder for andre, så må du gå av sparkesykkelen og trille den i stedet.

Du kan bruke elsparkesykkel i veien, men ikke på motorvei og på steder merket med forbud mot sykkel. Du har lov å bruke elsparkesykkel i kollektivfeltet, men vis varsomhet og vær OBS på bussens blindsone. Når du kjører i sykkelfelt eller på sykkelvei, skal du holde deg på høyre side.

Bildet iser en dame som låser opp en elsparkesykkel med mobilappen.
Husk hjelm: Det er ingen plikt til å bruke hjelm for voksne på elsparkesykkel, men NAF oppfordrer alle til å bruke hjelm – uansett hvor lang turen er. © NAF

Vikeplikt i fotgjengerfelt

I likhet med syklende, har brukere av elsparkesykkel vikeplikt for biler i fotgjengerfelt. Det betyr at når du kjører elsparkesykkel må du stanse og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet. Dersom du går av sparkesykkelen for å krysse gående mens du triller sparkesykkelen, har bilene vikeplikt for deg.

Husk også på de alminnelige trafikkreglene; Du har vikeplikt for trafikk fra høyre, må stoppe for rødt lys og må også stoppe for gående i gangfelt foran deg.

Ikke lov å være to på elsparkesykkel

Forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1 slår fast at elsparkesykkel bare kan brukes av en person.

Aldersgrense for elsparkesykkel og hjelmpåbud

Du må være minst 12 år for å kjøre elsparkesykkel lovlig. Dette fremgår av førerkortforskriften § 12-1. Vær oppmerksom på at utleieselskapene har høyere aldersgrense for bruk av deres elsparkesykler, 16 eller 18 år.

Det er i tillegg påbudt med sykkelhjelm for barn under 15 år som bruker elsparkesykkel, etter forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 4.

Det er ingen plikt til å bruke hjelm for voksne og for barn over 15 år, men vi oppfordrer alle til å bruke hjelm, enten du bruker elektrisk sparkesykkel, eller sykkel. Hjelm reduserer risikoen for hodeskader betraktelig.

Ny medlemsfordel

Få elsparkesykkelforsikring fra kr 49,- pr. måned

Det er nå lovpålagt å forsikre elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy med en ansvarsforsikring.

Gutt på elsparkesykkel

Foreldrene kan bli holdt ansvarlig

Barn under strafferettslig alder kan ikke ilegges bøter eller straff for ulovlig bruk av elsparkesykkel. Den generelle regelen i vegtrafikkloven § 17 kan imidlertid brukes for å holde foreldrene ansvarlig for barnas ulovlige bruk av elsparkesykkel som foreldrene eier eller disponerer. Det er spesielt aktuelt ved brudd på regelen om aldersgrense på 12 år og hjelmpåbudet.

Foreldrene kan holdes ansvarlig dersom de overlater elsparkesykkel til barn som er under 12 år. Etter omstendighetene kan de også bli ansvarlig dersom de ikke gjør tilstrekkelig for å forvisse seg om at barn under 15 år bruker hjelm når de kjører elsparkesykkel.

Ulovlig å fyllekjøre med elsparkesykkel

Det er ulovlig å bruke elsparkesykkel når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Elsparkesykkel klassifiseres som motorvogn etter vegtrafikkloven og promillegrensen er den samme som for bil, 0.2 promille.

Forsøk på å bruke elsparkesykkel kan også straffes. Det er i tillegg straffbart å overlate elsparkesykkelen din til en som er påvirket av alkohol eller rusmidler.

Bryter du reglene kan du straffes med bøter (forenklet forelegg) og med inndragning av førerkortet. Reglene om tap av førerretten er i utgangspunktet de samme som for bil, men det er en særregel i forskriften om tap av førerrett § 3-12 som gir rom for å redusere perioden du er uten førerrett når du kjører moped eller elsparkesykkel. Lav konsentrasjon av alkohol eller rusmidler og kort varighet av kjøreturen kan også vektlegges som formildende omstendigheter som reduserer perioden du mister førerretten.

Parker elsparkesykkelen trygt

Trafikkreglenes § 20 regulerer parkering av elsparkesykkel; Liten elektrisk motorvogn kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Parker elsparkesykkelen slik at den ikke står i veien for andre trafikanter. Unngå at den står på tvers av fortau eller gangfelt, og plasser den slik at den ikke kan velte.

Bildet viser en ødelagt elsparkesykkel liggende på asfalten.
Vis hensyn: Parker sparkesykkelen på et trygt sted når du er ferdig med den. Meld gjerne i fra om du ser en ødelagt sykkel. © NAF

Ulovlig å bruke mobiltelefon

Fordi elsparkesykkel klassifiseres som motorvogn, så vil reglene om håndholdt mobiltelefon under kjøring også gjelde når du bruker sparkesykkelen. Det betyr at det ikke er lov å taste på selve telefonen eller holde den i hånden under en samtale. Du kan bruke mobiltelefonen lovlig ved å starte og avslutte samtaler med handsfreesystem. Ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon kan medføre forenklet forelegg på 10 200 kroner og tre prikker i førerkortet

Elsparkesykkel regnes som motorvogn

Elsparkesykkel klassifiseres som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2, men det er flere særregler som skiller elsparkesykkel fra bil. Det er ikke krav til førerkort for elsparkesykkel og heller ikke krav til godkjenning eller registrering av elsparkesykkelen. Dette følger av førerkortforskriften og av forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn.

Bøtesatsene for en del overtredelser av trafikkregler, som kjøring på rødt lys og på steder med forbud mot bruk av elsparkesykkel, er også lavere enn for bil. Satsen for slike overtredelser er 1 850 kroner.

Lys og utstyr på elsparkesykkelen

Elsparkesykkelen skal være utstyrt med bremser, rød refleks bak og hvitt eller gult lys foran. Dette er lovpålagte krav til utstyr for elsparkesykkelen.

Publisert: 2. mai 2022

Sist oppdatert: 3. april 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?