kjøpe og selge bruktbil

Prisøkning på bilen du har bestilt?

Mange får seg en ubehagelig overraskelse når bilen de har bestilt blir dyrere enn avtalt. Har forhandleren rett til å øke prisen, eller kan du heve bilkjøpet dersom prisen stiger?

© NAF

I 2022 og 2023 var det store leveringsutfordringer på elbil, og bilprodusenter advarer om at situasjonen i Rødehavet kan skape nye utfordringer. Har du bestilt eller reservert en ny bil, er det viktig at du er oppmerksom på kontraktsvilkår som regulerer prisøkning, spesielt dersom en ny situasjon med lange forsinkelser oppstår.

Endret standardkontrakt for bilkjøp

Forhandleren kan ta forbehold om en prisøkning, men hvis økningen blir for stor kan du også ha rett til å gå fra avtalen. Dette er regulert i standardkontrakten for kjøp av ny bil. Bilbransjen har nylig endret klausulen om prisøkning i standardkontrakten. Det er tre sider ved prisbestemmelsen du må være kjent med:

  • Du må akseptere en prisøkning med inntil 3 % av netto kjøpesum før du har rett til å fragå avtalen.
  • Du risikerer å måtte betale en prisøkning som påløper i en forsinkelsesperiode.
  • Du risikerer å måtte betale eventuelle økninger i avgifter dersom bilen blir forsinket levert og leveringstidspunktet blir forskjøvet til etter årsskiftet.

De to siste punktene mener vi at forbrukeren ikke med rimelighet må akseptere.

Når kan du heve bilkjøpet?

Den nye klausulen om prisøkning i standardkontrakten pkt 3 regulerer hvor mye prisøkning du må akseptere, før du får rett til å heve bilkjøpet. Det er viktig å ta høyde for en slik prisøkning før du avtaler kjøp av bilen.

Ny klausul om prisøkning

Dersom det før levering skjer endringer i importørens og/eller fabrikkens bilpris som får betydning for selgers innkjøpspris, endres kjøpesummen tilsvarende. Ved slike endringer som innebærer prisøkninger som overstiger 3% av avtalt bilpris eksklusive merverdiavgift, engangsavgift/ omregistreringsavgift, har kjøper rett til å heve kjøpet.

Merverdiavgift, engangsavgift/omregistreringsavgift og eventuelle andre offentlige avgifter påløper med den til enhver tid gjeldende avgiftssats som måtte gjelde på leverings-/registreringstidspunktet.

Gir kjøper ansvar for prisøkning ved forsinkelse

Klausulen gir forhandleren rett til å øke prisen med inntil 3 prosent før levering, uten at kjøper kan heve avtalen.

Med formuleringen "før levering" og ikke "før avtalt levering”, så kan klausulen tolkes som at du må akseptere prisøkning som påløper etter avtalt leveringstid, det vil si i en forsinkelsesperiode. Dette mener vi er i strid med et grunnleggende prinsipp i forbrukerkjøpsloven om at det er forhandleren som skal bære risikoen for utgifter som påløper ved forsinket levering.

Vi mener derfor at klausulen bør endres slik at det står "før avtalt levering”, og vi har tatt dette opp med NBF, Norges Bilbransjeforbund.

Gunstige vilkår for de som får levert bilen i tide

På den positive siden så har NBF valgt å endre prosentsatsen fra 6 til 3 prosent. Så lenge det er tale om prisøkning som påløper før avtalt levering, og så lenge du ikke rammes av avgiftsøkninger, så vil dette være gunstigere vilkår enn tidligere.

Vi har i samarbeid med Forbrukerrådet vært i dialog med NBF for å få senket prosentsatsen, og vi er tilfredse med at NBF har imøtekommet oss på dette punktet.

Gir kjøper ansvar for avgiftsøkninger

Tidligere inneholdt standardavtalen en klausul som sa at bilkjøperen ikke skulle belastes økning i engangsavgift og omregistreringsavgift som påløp etter avtalt levering. Denne klausulen samsvarte godt med gjeldende rett som forutsetter at forhandleren skal bære risikoen for slike utgifter.

I den nye kontrakten sitter derimot kjøperen med risikoen for enhver avgiftsøkning - også økninger som kommer etter at bilen skulle ha vært levert, det vil si når bilen er forsinket.

mann og kvinne snakker med bilselger hos en bilforhandler
Skriv kontrakt:Skriv i kontrakten at du tar forbehold om avgiftsøkninger som påløper etter avtalt levering. © NAF
© NAF

Anbefaler å protestere mot deler av de nye vilkårene

Vi mener at prisøkning som kommer etter avtalt leveringstidspunkt, inkludert avgiftsøkninger, ikke skal belastes deg som kjøper. Slike utgifter må som hovedregel være forhandlerens risiko og ansvar. På dette punktet mener vi at den nye klausulen er urimelig og i strid med tvingende regler i forbrukerkjøpsloven.

Vi anbefaler at du som bilkjøper tar skriftlig forbehold om avgiftsøkninger og andre prisøkninger som påløper etter avtalt levering. Det kan du gjøre ved en påskrift på kontrakten eller for eksempel i mailkorrespondanse med forhandleren.

Et forbehold kan formuleres slik:

Jeg tar forbehold om økning av pris som påløper etter avtalt levering, med forutsetning om at enhver prisøkning etter avtalt levering dekkes av forhandler.

Medlemsfordel

Problemer med et bilkjøp?

Vi har juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil.

NAF advokat

Gå i dialog med forhandleren

Vårt råd er å gå i dialog med forhandler om du ser at bilkjøpet ikke lar seg gjennomføre. Sjekk kjøpekontrakten nøye for å se hvilke betingelser du har ved prisstigning. Vær forberedt på at det kan komme økning i prisen på bilen, og gjør en realistisk vurdering av om du vil eller kan klare å betjene prisøkningen.

Publisert: 6. desember 2022

Sist oppdatert: 22. februar 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?