politibil i sidespeil

Hvis du skulle miste førerkortet

Hvor går grensen for førerkortbeslag, og hva skjer hvis man mister førerkortet? Her er en oversikt over plikter og rettigheter.

© NAF

Du kan miste føreretten!

I de tilfellene hvor brudd på veitrafikklovgivningen anses som særlig alvorlige, kan det være aktuelt at føreren mister føreretten, altså at førerkortet inndras, for en kortere eller lengre periode. Her er en oversikt over plikter og rettigheter:

Rus

Kjøring i påvirket tilstand skal som hovedregel alltid medføre tap av føreretten.

Fart

Tap av føreretten vil normalt skje ved hastighetsovertredelser på 26 km/t eller mer der hvor fartsgrensen er 60 eller lavere og 36km/t over det hvor fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. Les mer her.

Midlertidig tap av føreretten

Ved alvorlige brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet på stedet. Vilkåret er at føreren med skjellig grunn kan mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre tap av førerett.

Hvis førerkortet beslaglegges blir man bedt om å ta stilling til om man samtykker i at førerkortet beslaglegges, eller ikke. Politiet har normalt med et skjema som man må undertegne. Dersom føreren ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet oversendes tingretten til avgjørelse innen tre uker. Det er nok at saken er sendt tingretten innen utløpet av denne fristen. Er ikke dette gjort, kan man kreve å få førerkortet tilbake.

Skriftlig samtykke

Gis det samtykke kan politiet beholde førerkortet til saken er endelig etterforsket og/eller avgjort. Et tidligere gitt samtykke kan trekkes tilbake. Ønsker man å trekke samtykket må man ta kontakt med politidistriktet som behandler saken og opplyse om dette. Vi anbefaler at dette skjer skriftlig. Politiet må da sendes saken til tingretten for avgjørelse av det midlertidige beslaget innen tre uker etter at samtykket ble trukket.

Moped på dårlig vei
Fart: Ved alvorlige brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet på stedet. © NAF

Tingrettens behandling av det midlertidige beslaget

Tingretten avgjør spørsmålet om beslaget av førerkortet i et rettsmøte. Føreren blir innkalt til møtet, og vil få anledning til å forklare seg. For de fleste er det en stor belastning å miste førerkortet. Det er viktig at man fremlegger dokumentasjon i rettsmøtet for hvorfor førerkortbeslaget medfører en stor belastning og hvilke konsekvenser det vil få at man mister føreretten. Hvis man har innvendinger til siktelsen, eksempelvis at man mener hastighetsmålingen er feil eller lignende, er det viktig å begrunne hvorfor man mener den er feil.

Tingretten avgjør så om førerkortet kan holdes videre beslaglagt eller ikke, og eventuelt for hvor lang tid.

Politiet har plikt til å veilede

Det kan være greit å være klar over at forvaltningslovens § 11 gir politiet en alminnelig veiledningsplikt til dem som berøres av saken.

Dette betyr at det er en adgang til å ringe politiet for å høre om hva man kan gjøre på bakgrunn av sitt eget syn på saken.

Mener du at saken trekker ut i tid, og vil vite hvor lang saksbehandlingstiden er, kan du kontakte politiet direkte for å få svar på dette.

Straff i saken

Når saken er ferdig etterforsket tar politiet stilling til hva som skal skje. Mener politiet at noe straffbart har skjedd, kan saken avgjøres ved at det ilegges et forelegg ved mindre alvorlige tilfeller, eller ved at det tas ut en tiltalebeslutning og berammes en straffesak hvis forholdet er av en alvorligere art. Dersom politiet kommer til at det ikke kan bevises at noe straffbart har skjedd, skal førerkortet tilbakeleveres.

Et forelegg vil inneholde både en bot og angi tapsperioden for førerkortet. Vedtar man forelegget er saken endelig avgjort ved dette. Vedtar man ikke forelegget blir saken oversendt domstolen for pådømmelse der. Vær oppmerksom på at man kan risikere en forhøyet bot, og også saksomkostninger dersom man blir dømt for forholdet.

Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerett kan det legges vekt på den virkningen tap av føreretten antas å få for vedkommende. Dette dersom virkningen vil bli vesentlig verre enn det som normalt kan påregnes. Størst vekt ved vurderingen får likevel hensynet til trafikksikkerheten og eventuelle allmenne hensyn, slik det står i tapsforskriften § 1-3.

Tiden som føreretten har vært midlertidig tilbakekalt vil komme til fradrag i tapsperioden.

For mange overtredelser finnes det mer eller mindre standardiserte tapslengder eks. ved fartsovertredelse. Her kan du lese mer om dette.

Mistet førerkortet – må jeg kjøre opp på nytt?

Gjelder saken tap av førerett kan det i dommen eller forelegget som avgjør saken, også fastsettes at man må avlegge ny førerprøve for å få førerkortet tilbake. Normalt skal det ikke kreves ny førerprøve når tap av føreretten gjelder for seks måneder eller kortere tidsrom. Er tapsperioden fra seks måneder til ett år, fremgår det av forskriftene at det normalt bør kreves delvis prøve. Det dreier seg her om den praktiske delen. Gjelder tapet for ett år eller mer og er begrunnet med overtredelse av trafikale adferdsregler, skal det etter bestemmelsene avlegges full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Taper man føreretten på grunn av brudd på trafikale adferdsregler i prøveperioden må det tas full førerprøve uavhengig av hvor lang tapsperioden har vært.

Publisert: 14. august 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023

Emilie Castle,

Les også


Fant du det du lette etter?