Sjekk motorrom ved kjøp av bruktbil

Hva kan kreves ved reklamasjon

Skal du klage på bilkjøpet? Hvis bilen har en mangel, er det en rekke ulike krav du kan rette til selgeren.

Foto: Eirik Aspass / © NAF

Kort fortalt:

  • Vær godt forberedt og ha all dokumentasjon i orden.
  • Gi alltid selger mulighet til å rette mangelen
  • Dersom ikke selger retter mangelen, kan du kreve omlevering, prisavslag, heving eller erstatning

Dersom du oppdager feil og mangler på en bil du har kjøpt, er det viktig å være klar over hvilke rettigheter du har som forbruker. Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å rette en rekke krav mot selgeren dersom bilen ikke samsvarer med det som ble avtalt ved kjøpstidspunktet.

Advokathjelp

Slik kan NAF Advokat hjelpe deg med reklamasjon

  • Vi forklarer dine rettigheter etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven når det er en feil på bilen du har kjøpt.
  • Våre teknikere gir rådgivning om hvilke feil som kan anses som vanlige, påregnelige, og utbedringsmuligheter
  • Du kan sende inn saken for en konkret vurdering
  • Hvis du har et krav, kan vi ta kontakt med motpart på vegne av deg.
  • Er det ikke mulig å komme til en minnelig løsning, kan vi ta saken videre til retten
Få hjelp av våre advokater

Utbedring av mangler

For at du skal kunne reklamere, er du avhengig av at bilen har en mangel. Har bilen en mangel, kan du kreve at selgeren retter mangelen på egen regning. Retting kan derimot ikke kreves hvis det påfører selgeren urimelige kostnader, eller dersom det vil være vanskelig for selgeren å rette.

Vær klar over at selgeren har rett til å forsøke å utbedre mangelen før du lar andre gjøre det. Dersom du setter i gang reparasjon uten at du sier ifra til selgeren, og uten at du gir selger mulighet til å rette mangelen, så kan du i verste fall miste reklamasjonsretten.

Selger har flere forsøk på å rette mangelen

Etter forbrukerkjøpsloven har selger som hovedregel kun to forsøk på å rette samme mangel. Selgeren kan likevel ha krav på flere forsøk hvis det er særskilt grunn til det. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet, og vurderes opp imot ulempen for deg som forbruker. Det kan eksempelvis være en liten feil som må rettes, men der andre krav som omlevering eller heving ikke er aktuelt, eller det kan være en komplisert feil som gjør det utfordrende for selger å feilsøke og rette feilen.

Har du kjøpt bil av en privatperson, så gjelder ikke hovedregelen om to utbedringsforsøk. Da må du være forberedt på å akseptere mer enn to forsøk, men det vil også her være en grense for mye du må akseptere av tidsbruk og ulempe knyttet til rettingen.

Krav om lånebil

Ved kjøp fra forhandler har du som hovedregel krav på en lånebil hvis reparasjonen vil ta mer enn en uke. Bilen skal være tilnærmet lik den som er til reparasjon, men det er ikke noe krav til at den skal være identisk. Vanligvis må du akseptere en lånebil som er av en annen type enn den du har, med mindre særlige behov foreligger. Det er viktig å melde fra til selger om behov for lånebil i reparasjonsperioden.

Omlevering

Dersom selger har forsøkt å utbedre mangelen på bilen uten å lykkes, kan du i noen tilfeller kreve omlevering. Dette betyr at du får en tilsvarende bil i stedet for den du har kjøpt.

Det er imidlertid ikke alltid mulig å få omlevering. Du har blant annet ikke krav på dette dersom det vil påføre selger urimelige kostnader. Om kostnadene regnes som urimelige, avhenger blant annet av mangelens betydning for verdien og bruken av bilen, og hvorvidt alternative krav kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for deg. Ved kjøp av bruktbil, enten fra forhandler eller privatperson, vil det være vanskelig å finne en tilsvarende bil, og omlevering blir derfor mindre aktuelt.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke blir rettet eller omlevering ikke er aktuelt, kan du kreve prisavslag. Et typisk eksempel vil være dersom bilen er levert uten avtalt ekstrautstyr, og det er uforholdsmessig dyrt eller ikke mulig å ettermontere utstyret.

Prisavslaget skal svare til reduksjonen i bilens verdi på leveringstidspunktet. For eksempel: Er bilen verdt 10% mindre med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 10%.

Ungt par med bilselger hos bilforhandler
Reklamer tidsnok: For at du skal kunne heve kjøpet, er det viktig at du gir selgeren beskjed om dette innen reklamasjonsfristene. © NAF

Heving av bilkjøp

For å heve et kjøp etter forbrukerkjøpsloven, kreves det at mangelen ikke må være uvesentlig. Ved kjøp mellom to privatpersoner, som reguleres av kjøpsloven, kreves det at mangelen må være vesentlig.

Vurderingene etter de to lovene er ganske like, men terskelen for å heve et bilkjøp mellom to privatpersoner er høyere enn ved kjøp fra en forhandler. Om mangelen kan anses som vesentlig eller ikke uvesentlig, er avhengig av en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Hva skal til for å heve bilkjøpet?

Utgangspunktet både ved kjøp fra forhandler og fra privatperson, er at det skal en del til for å heve. Mange tror at man kan heve et forbrukerkjøp etter at forhandleren har forsøkt å utbedre to ganger, men dette er feil. Vilkårene for heving må like fullt være innfridd. Hvis det er flere mangler ved bilen, må alle manglene legges sammen ved hevingsvurderingen. Det betyr at flere mindre mangler sett sammen kan regnes som vesentlig.

Bruksfradrag ved heving

Ved heving av bilkjøp, er det normalt krav på at bilen leveres tilbake til selgeren i vesentlig samme stand som ved levering. Dette vil imidlertid være vanskelig dersom du har brukt bilen en stund og hatt vesentlig nytte av den. I praksis løses dette ved at selger kan kreve et rimelig vederlag for bruken (bruksfradrag).

Bruksfradraget ved et hevingsoppgjør må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. I bilbransjen er det vanlig at du betaler et vederlag for antall kjørte kilometer. Hvor mye du må betale pr kilometer, vil gjerne være avhengig av bilens verdi.

Har du som kjøper hatt betydelige ulemper med bilen, for eksempel ved hyppige verkstedbesøk, kan bruksvederlaget reduseres tilsvarende. Dette gir deg mulighet til å få tilbake en del av kjøpesummen, basert på tapt bruksverdi.

I noen tilfeller kan du ha krav på forsinkelsesrente

Ved heving skal selger betale tilbake kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrente mot tilbakelevering av bilen. Renten skal regnes fra den dagen du reklamerte på mangelen som ga rett til heving av kjøpet. Dersom forhandler krever bruksvederlag, skal renteberegningen starte fra det tidspunkt bilen ble kjøpt. Renten løper helt til kjøpesummen betales tilbake.

Erstatning

I visse tilfeller kan du ha krav på erstatning for økonomisk tap du har hatt som følge av mangelen. Dette er noe som kommer i tillegg til de andre mangelskravene. Du må kunne dokumentere tapet. Det er derfor viktig å ta vare på regninger, kvitteringer og lignende.

I visse tilfeller kan du, i tillegg til de øvrige mangelskravene, ha krav på erstatning for økonomisk tap forårsaket av mangelen. For å få erstatning, må det være en årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Det vil si at kun utgifter som er en direkte følge av mangelen kan kreves erstattet.

For å ha krav på erstatning må du kunne dokumentere tapet ditt. Sørg derfor for å ta vare på regninger, kvitteringer og lignende.

Medlemsfordel

Problemer med et bilkjøp?

Vi har juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil.

NAF advokat

Kjøper må akseptere visse ulemper

Det er verdt å merke seg at du plikter å begrense tapet ditt. For eksempel vil leiebilutgifter kun kreves dekket når de står i et rimelig forhold til de ulemper mangelen på bilen medfører i reparasjonstiden.

De aller fleste vil kunne klare seg uten bil i noe tid uten at det medfører store ulemper. Der hvor det er kollektivtilbud, må du i utgangspunktet benytte deg av det. Du må altså akseptere visse ulemper.

Brevmaler for reklamasjon

Det lønner seg å klage skriftlig til selger. Nedenfor finner du ferdige maler for reklamasjon som du kan laste ned og fylle ut:

Publisert: 7. april 2022

Sist oppdatert: 31. mars 2024

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?