NAF advokat

Personskade etter bilulykke: slik er saksgangen

Formålet med en personskadesak er å avklare om det er grunnlag for erstatning for en skade som har oppstått, hvem som er ansvarlig og hva som kan kreves dekket.

© NAF

Kort fortalt:

 • En skade burde burde dokumenteres og registreres så snart som mulig etter en ulykke.
 • NAF advokat kan hjelpe deg i kontakt med forsikringsselskap, og ved eventuelle spørsmål.
 • Det kan også være aktuelt å søke dekning fra andre forsikringer, for eksempel ulykkesforsikringer, reiseforsikringer eller annet.

Når har man krav på erstatning ved ulykke?

Som skadelidt vil man ofte ha nok med å følge opp skaden og konsekvensen av denne, og ikke i tillegg måtte ta diskusjonen med forsikringsselskapet om de erstatningsrettslige spørsmål som oppstår.

NAF Advokat har bred erfaring med å bistå i slike saker. Der hvor det er et ansvarlig forsikringsselskap (din egen bils forsikringsselskap, eller motpartens forsikringsselskap) vil rimelige og nødvendige advokatkostnader bli dekket.

Hva regnes som personskade?

Umiddelbart etter at ulykken har skjedd vil det være viktig å oppsøke lege og å levere inn skademelding til selskapet for hendelsen. Dette slik at trafikkkskaden blir registrert og dokumentert med en gang. En legeundersøkelse med en gang vil kunne dokumentere de umiddelbare konsekvenser for deg, og det er viktig at du redegjør for alt som kan være relevant i ditt møte med legen.

Dersom man ikke oppsøker lege med en gang, vil det kunne oppstå spørsmål om skader og plager som man får i ettertid har sin årsak i den aktuelle ulykken. Det kan ta år før en sak om personskader blir avgjort

I denne innledende fasen vil det også være naturlig at man så tidlig som mulig får avklart ansvarsspørsmålet, om ditt eller andres forsikringsselskap erkjenner ansvar for det inntrufne. Ved en bilulykke skal bilens pliktige ansvarsforsikring dekke personskader med mindre det kan gjøres unntak fra dette, for eksempel ved promillekjøring.

Selv om det foreligger et ansvarlig forsikringsselskap er det også viktig å avklare med en gang om det foreligger andre forsikringer/dekninger som kan være aktuelle. Dette kan være ulykkesforsikringer, pensjonsforsikringer, reiseforsikringer mv. Slike dekninger vil kunne komme i tillegg til det det ansvarlige selskapet skal dekke.

Løpende inntektstap og utgifter underveis i prosessen

Dersom du ikke klarer å jobbe, helt eller delvis, vil man i denne fasen kunne ha krav på sykepenger. Slike gis vanligvis i opptil 52 uker og skal dekke ditt inntektstap opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Samtidig vil du kunne ha utgifter til behandling, transport til og fra behandlinger mv. dette er utgifter du vil kunne kreve dekket.

I denne fasen, og også senere vil det bli samlet inn dokumentasjon fra lege, andre behandlere og fra NAV og ligningsmyndigheter.

Dersom man ikke har kommet i arbeid etter de første 52 ukene vil det være aktuelt med arbeidsavklaringspenger. Disse utgjør 66 % av dine inntekter, og du vil da kunne ha et lønnstap som vil kunne kreves dekket.

Skaden har stabilisert seg – varig uførhet

Heldigvis vil langt de fleste oppleve at man etter noe tid opplever at skaden blir leget og man kommer tilbake i et normalt liv.

Hvis dette ikke skjer, må skaden vurderes av en spesialist for den aktuelle skadetypen og det må vurderes i hvor stor grad varig uførhet foreligger. Her vil det være et spørsmål om den rent medisinske uførhetsgraden og den yrkesmessige uførhetsgraden som har oppstått som følge av skaden. Spesialisterklæringen er et veldig viktig dokument i saken, og det vil kunne være av betydning hvilken spesialist som velges. Det er derfor viktig at man har bistand når dette valget skal tas.

Spesialisten vil avgi en erklæring hvor det sies noe om medisinsk og yrkesmessig uførhet, om dine muligheter for å kunne fortsette i inntektsbringende arbeid, om du fortsatt kan utføre arbeid i hjemmet og om ditt behov for behandlinger og medisiner fremover.

Samtidig vil også NAV foreta en vurdering av din situasjon og om det skal tilkjennes en uførepensjon, helt eller delvis.

Oppgjør / erstatning for personskade

Når spesialisterklæringen foreligger, og også spørsmålet om uførepensjon er avklart vil selskapet ønske å avslutte saken, og man bør fremme et krav om endelig oppgjør. Erstatningsposter som er aktuelle da er:

 • Menerstatning
 • Lidt inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påførte utgifter
 • Fremtidige utgifter
 • Tap av evnen til å arbeide i hjemmet
 • Forsørgertap
 • Oppreisning

I disse gjøres det fradrag for det som allerede er utbetalt.

Husk også at det kan være aktuelt å søke dekning fra andre forsikringer, for eksempel ulykkesforsikringer, reiseforsikringer eller annet.

Publisert: 15. november 2022

Sist oppdatert: 8. desember 2023

Vigdis Svennungsen,

Les også


Fant du det du lette etter?