Har vegvesenet ansvar for hull i veien?

Kan du få erstatning hvis bilen blir skadet på grunn av huller i veien? Ofte er det vanskelig å vinne frem, men du kan klage.


Hull i veien
© NAF

Hull i veien, sprekker og veier som smuldrer opp er et kjent syn hver vår. Hele 40 prosent har opplevd å få skade på bilen på grunn av dårlig vei, viser en undersøkelse vi gjorde i 2022.

Hvem har ansvaret for denne typen skader?

Vi får ofte spørsmål fra medlemmer om de kan kreve erstatning fra det offentlige etter at bilen har blitt skadet på grunn av dårlig vedlikehold.

Veien «stilles til trafikantenes disposisjon»

Utgangspunktet er at veien stilles til trafikantenes disposisjon slik det til enhver tid foreligger, og det er ingen garanti for veier til enhver tid er uten feil eller mangler. Til tross for dette vil veimyndighetene i noen tilfeller kunne bli erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå.

Du kan klage til vegmyndighetene

Har du fått en skade som du mener vegmyndighetene burde ha et ansvar for, anbefaler vi at du sender inn et skriftlig krav. Første steg er å finne ut hvem som eier veien der skaden skjedde. Det kan være kommune, fylkeskommune eller staten som er ansvarlig for veien.

Klagen bør inneholde beskrivelse av skaden, hvor hendelsen fant sted, samt årsaken til at den skjedde. Det er viktig å kunne bevise hva som var årsaken til skaden, og vi anbefaler derfor at det tas bilder på skadestedet. I tillegg er det viktig å notere navn og telefonnummer til vitner.

For å kunne ilegges et ansvar, må veimyndighetene eller noen i deres tjeneste ha opptrådt uaktsomt. Her må det gjøres en samlet vurdering hvor alle forhold tas i betraktning.

Viktige momenter i en klage vil være:

  • Kjente det offentlige, dvs. stat, fylkeskommune eller kommune til feilen på veien?
  • Har det vært tid til å utbedre eller fjerne faren?
  • Kunne det ha vært varslet om forholdene?
  • Forelå handlingsalternativer eller lignende?
  • Har regelverk, instrukser, veinormaler og lignende blitt fulgt?
  • Om det finnes en plan eller rutiner for vedlikehold og tilsyn.

For vanskelig å vinne frem

Vi mener det er for vanskelig å vinne frem i denne typer saker i dag. Regelverket praktiseres strengt, og mange opplever dessverre å få et standardsvar som viser til at ikke alle veier kan forventes å være i perfekt stand til enhver tid.

Det kan også ha påvirkning på saken din om skaden skjedde på en trafikkert vei, der man kan forvente at myndighetene har kunnskap om tilstanden, eller en vei med lite trafikk som kan være vanskeligere for de ansvarlige å ha oversikt over.

Vi gir deg advokathjelp

Vi får ofte henvendelser fra medlemmer i denne type saker, og som medlem kan du kontakte oss for å få veiledning dersom du har opplevd å få skade på bilen din som følge av dårlig veistandard.

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Publisert: 1. mai 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023

Emilie Castle,

Les også


Fant du det du lette etter?