NAFs innspill til Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Nasjonal transportplan legger rammene for samferdselsinvesteringene i Norge. Vi mener satsingen på samferdsel må økes kraftig. Veiene må bli tryggere og transportløsningene mer effektive.


Her kan du lese mer

Kort fortalt

  • Vårt hovedkrav er bedre veivedlikehold og mer penger til rassikring
  • Vi ønsker en økt satsing på trafikksikkerhet
  • Reduserte bompenger er viktig for folks lommebok

Veibudsjettene må styrkes. Mer til vedlikehold

Siden 2013 har antall kroner som går til investeringer doblet seg fra 10 til 20 mrd. kr i året. Samtidig har vedlikeholdsbudsjettet stått på stedet hvil. De siste årene har vedlikehold derfor utgjort en stadig mindre andel av veimidlene.

Fire av fem riksveikroner går i dag til å bygge nytt, mens bare én av fem kroner går til vedlikehold. Vi mener at bevilgningene til vei må økes, og dreies betydelig i retning av økt satsing på vedlikehold.

Rasfarlige veier er en stor belasting og en stor trussel mot trafikksikkerheten. Vi mener det må tas et krafttak for å sikre rasfarlige veier i Norge. Dersom dagens bevillinger ikke økes i årene fremover, vil det ta 35 år å sikre veinettet. Takten i skredsikringsarbeidet må opp.

Staten må ta regningen, ikke bilistene

NAF mener investeringer i infrastruktur skal finansieres av staten. Bompenger som finansiering for samferdselsinvesteringer bør avvikles. Regningen må ikke skyves over på bilistene.

Det er et politisk ansvar at ladeinfrastrukturen for elbiler følger utviklingen i bilparken.

Det bør ikke legges strenge restriksjoner på bruk av bil så lenge kollektivalternativene er lite konkurransedyktige.

Publisert: 28. april 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?