E16 Arna-Voss

Ny Nasjonal transportplan er lagt fram

Ny plan for veibygging, vedlikehold og bytransport

Denne våren ble det lagt fram en ny Nasjonal transportplan. Planen legger rammene for samferdsel de neste 12 årene. Her ser du hvilke saker vi mener politikerne må prioritere.

© NAF

Dette vil vi prioritere

  • Vedlikehold, rassikring og fornying må få et løft
  • Det må bli mindre bompenger
  • Vi må styrke planlegging og samordning innenfor transportsektoren
  • Det må bli mer attraktivt å reise kollektivt
  • Barnas transportplan må bli mer ambisiøs

Mer penger til vedlikehold og skredsikring

Veinettet er forfallent. Spesielt fylkesveiene er forsømt over mange år. Etterslepet på vedlikehold er nå på rundt 100 milliarder kroner.

NAF har lenge kjempet for mer penger til fylkesveiene og nå får vi gjennomslag. Stortinget har bestemt at fylkesveiene skal prioriteres med mer penger og bedre vedlikehold. Det er en viktig seier for økt trafikksikkerhet, for hele Distrikts-Norge og for alle som i dag kjører på nedslitte, trafikkfarlige fylkesveier. Det var i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2025 – 2036 at politikerne besluttet å bruke mer penger på vedlikehold av fylkesveiene. I tillegg til mer penger, blir den øremerkete tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei videreført. Ordningen sto i fare for å bli lagt ned, men Stortinget lyttet til NAF og tok grep. Dårlig vedlikeholdte veier er den saken som opptar folk i Distrikts-Norge mest når det gjelder samferdsel.

Trafikantbarometeret, gjennomført av Norstat for oss i NAF i 2023, viser at veivedlikehold kommer godt foran nye veiutbygginger på listen over folks prioriteringer. 37 prosent ønsker at det satses på flere nye veiprosjekter, mens 44 prosent ønsker mer penger til vedlikehold og rassikring. I distriktene er det hele 62 prosent som vil at myndighetene skal prioritere vedlikehold og rassikring av eksisterende veier.

«

Økt vedlikehold og rassikring vil gjøre hverdagsreisene til folk tryggere.

forfatterbilde

Rasfarlige veier er en stor belasting og en stor trussel mot trafikksikkerheten. Vi mener det må tas et krafttak for å sikre disse. Dersom dagens bevilgninger ikke økes i årene fremover, vil det ta 35 år å sikre veinettet. Takten i skredsikringsarbeidet må derfor opp. Stortinget har heldigvis lyttet til NAF også når det gjelder skred og ras. Nå har de bestemt at det skal jobbes med ny teknologi for å oppdage om et skred når veien, hindre at biler kjører inn i skredområdet og for å sjekke om det er biler eller mennesker inne i området. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om dette senest våren 2025.

Staten må ta regningen, ikke bilistene

Vi mener investeringer i infrastruktur skal finansieres av staten. De siste årene har bompengene økt betydelig: I 2024 er anslaget at bilistene vil betale inn hele 16 mrd kroner. I tillegg er det planlagt og vedtatt byvekstavtaler for 300 mrd kroner, hvor bilistene skal betale drøyt halvparten i bompenger de neste 20 årene. 

Politikerne bør slå fast et prinsipp om at investeringer i infrastruktur skal finansieres av fellesskapet i kombinasjon med utbyggerbidrag og grunneierfinansiering. Bompenger som finansieringskilde for samferdselsinvesteringer bør avvikles.

Bedre organisering og planlegging

NAF mener det er på høy tid med en grundig gjennomgang av transportplanlegging i Norge. Vi mener Nasjonal transportplan bør videreutvikles i en mer strategisk retning. Planen bør blir mindre detaljert på prosjektnivå, og mer helhetlig på strategier og overordnede mål. Som styringsdokument vil NTP få mer kraft når styrken til de ulike transportformene samordnes og utnyttes bedre. NAF mener myndighetene bør styrke den helhetlige planleggingen, vedlikeholdet og utbyggingen innen transportsektoren. Dette mener vil legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av ressursene.

Gjør det mer attraktivt å kjøre kollektivt

NAF mener flere avganger, fleksible billettyper og innfartsparkeringer er gode tiltak for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Samtidig rammes alt for mange passasjerer av forsinkelser og kanselleringer.

Vi mener det er på høy tid at politikerne legger til rette for bedre rettigheter for togpassasjerene. Det bør innføres en refusjonsordning for togpendlere som reiser med periodekort, som gir deg penger igjen dersom toget er forsinket. Refusjonen bør knyttes til forsinkelses- og kanselleringsgraden på den enkelte togstrekningen, en ordning etter modell etter Danmark.

Sats på Barnas transportplan

Nasjonal transportplan inneholder en egen Barnas transportplan. NAF mener Barnas transportplan kan ha en viktig funksjon i trafikksikkerhetsarbeidet dersom planen får på plass mer ambisiøse og konkrete planer for finansiering av trafikksikkerhetstiltak rettet mot barn og unge.

Dette er Nasjonal Transportplan (NTP)

Nasjonal transportplan ble lagt fram av regjeringen denne våren. Planen skal gjelde i perioden 2025-2036. Dette er en plan som gjelder i tolv år for transport og samferdselsprosjekter i Norge. NAF møter representanter fra både regjering og opposisjon for å legge trykk på saker som betyr noe for medlemmene.

Sammen brøler vi høyt!

Som NAF-medlem er du en del av det store, samlede "brølet" mot høye avgifter og for en trygg, enkel overgang til bærekraftig transport.

Illustrasjon av NAF advokat, bilberger og bilmekaniker

Publisert: 28. april 2022

Sist oppdatert: 18. juni 2024

Lars-Erik Sletner,

Les også


Fant du det du lette etter?