Hva kan kreves ved reklamasjon

Hvis bilen må anses for å være mangelfull, er det en rekke krav som kan fremsettes overfor selger.


Sjekk motorrom ved kjøp av bruktbil
Motorrom bruktbil. Foto: Eirik Aspass

Kort fortalt:

  • Ikke alle feil gir reklamasjonsrett selv om de er fremmet innenfor reklamasjonsfristene.
  • Selger har som regel to forsøk på å rette mangelen.
  • Dersom ikke selger retter mangelen, kan kjøper kreve omlevering, prisavslag, eller heving, og i tillegg erstatning.

Utbedring av mangler

Har bilen en mangel, kan du kreve at selgeren retter mangelen. Reparasjonen skal skje for selgers regning uten at du blir påført noen kostnader. Retting kan ikke kreves hvis det påfører selgeren urimelige kostnader, eller det vil være problematisk for selgeren å rette.

Vær klar over at selger har krav på å forsøke å rette mangelen før du eventuelt lar andre aktører gjøre det. Lar du andre rette mangelen uten at du sier ifra til selger, eller lar de få mulighet til å rette mangelen, kan det i medføre at du mister reklamasjonsretten.

Hvis du trenger biltekniske råd, kan du få dette av våre bileksperter.

Brevmaler for reklamasjon

Selger har flere forsøk på å rette mangelen

Etter forbrukerkjøpsloven har selger som hovedregel kun to forsøk på å rette samme mangel. Selgeren kan ha krav på flere forsøk hvis det hvis det ligger til grunne for det. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet.

Klarer ikke selgeren å rette mangelen, kan du fremsette andre krav etter loven. Har du kjøpt bil av privatperson vil det være begrenset hvor mange forsøk selgeren skal få for å rette mangelen, men du må nok regne med å akseptere mer enn to forsøk.

Krav om lånebil

Ved kjøp fra forhandler har du som hovedregel krav på en lånebil hvis reparasjonen vil ta mer enn en uke. Bilen skal være tilnærmet lik den som er til reparasjon, men det er ikke noe krav til at den skal være identisk.

Vanligvis må du akseptere en lånebil som er større eller mindre enn den du har, med mindre du har særlige behov for en bil som tilsvarer til bilen du kjøpte. Dette må meldes om i reparasjonsperioden.

Har man normalt behov for fire-hjulstrekk for å komme seg frem, må man akseptere en lånebil uten fire-hjulstrekk hvis det ikke meldes fra om noe annet i reparasjonsperioden.

nærbilde av inspisering av bilhjul på bruktbil
Reklamasjonsrett: Har bilen en mangel, kan du kreve at selgeren retter den.

Omlevering

Etter loven kan du også ha anledning til å kreve omlevering, så lenge det ikke er umulig eller vil påføre selgeren urimelige kostnader. Når man skal avgjøre om kostnadene er urimelige, legges det særlig vekt på mangelens betydning og om andre krav kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for deg.

Biler er dyre og faller som regel mye i verdi. Dette medfører at det skal mye til for å kunne kreve omlevering. Har derimot selger flere ganger har forsøkt å utbedre mangelen uten å lykkes, kan det være mulig med omlevering.

Prisavslag

Hvis mangelen ikke blir rettet eller omlevering ikke finner sted, kan man kreve prisavslag. Dette vil typisk være tilfellet hvor bilen er solgt med ekstrautstyr som i ettertid er uforholdsmessig dyrt å ettermontere, eller ikke er mulig å ettermonteres.

Prisavslaget skal svare til reduksjonen i varens verdi på leveringstidspunktet. For eksempel: Er bilen verdt 30% mindre med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 30%.

Heving av bilkjøp

For å heve et forbrukerkjøp, etter forbrukerkjøpsloven, kreves det at mangelen ikke må være uvesentlig. Ved kjøp mellom to privatpersoner, som reguleres av kjøpsloven, kreves det derimot at mangelen må være vesentlig.

Vurderingene etter de ulike lovene er ganske like, men terskelen for å heve et bilkjøp mellom to privatpersoner er svært høy, mens terskelen for å heve etter forbrukerkjøpsloven ligger lavere. Om mangelen kan anses som vesentlig/ikke uvesentlig, er avhengig av en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Les mer om hvordan du klager på bilkjøpet.

Hva skal til for å heve bilkjøpet?

Utgangspunktet etter begge lover er derfor at det skal en del til for å heve. Mange tror at man kan heve et forbrukerkjøp etter at forhandleren har forsøkt å utbedre to ganger, men dette er feil. Ovennevnte vilkår må like fult være innfridd.

Foreligger det flere mangler ved tingen, må alle manglene legges sammen ved hevingsvurderingen. Hvilket betyr at flere mindre mangler sett sammen; kan bli å regne som vesentlig.

En forutsetning for heving, er at bilen kan leveres tilbake til selgeren i vesentlig samme stand og mengde som ved leveringstidspunktet. Dette vil i utgangspunktet være vanskelig å la seg gjøre hvis man har brukt bilen og hatt vesentlig nytte av den. Dette løses i praksis ved at selger kan kreve et rimelig vederlag.

Medlemsfordel

Problemer med et bilkjøp?

Vi har juridisk rådgivning og teknisk hjelp tilgjengelig for deg som har spørsmål knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil.

I noen tilfeller kan du ha krav på forsinkelsesrente

Bruksfradraget må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. I bilbransjen er det vanlig at man blant annet betaler et vederlag for antall kjørte kilometer. Hvor mye man må betale pr kilometer, vil blant annet være avhengig av bilens verdi.

Har kjøperen hatt svært mye plunder og heft, for eksempel ved at bilen sort sett er gått ut og inn av verksted, vil bruksverelaget måtte reduseres tilsvarende ulempen.

Ved heving skal selger betale tilbake kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrente mot tilbakelevering av bilen. Renten skal regnes fra den dagen man reklamerte på mangelen som ga rett til heving av kjøpet.

Det er ikke et krav til at mangelen på selve reklamasjonstidspunktet ga hevingsrett. Renten løper helt til kjøpesummen betales tilbake. Dersom forhandler ved forbrukerkjøp krever bruksverdelag, skal renteberegningen startet ved fra det tidspunkt bilen ble kjøpt.

Erstatning

I visse tilfeller kan man ha krav på erstatning for økonomisk tap man lider som følge av mangelen. Dette er noe som kommer i tillegg til de andre mangelskravene. Man må kunne dokumentere tapet. Det er derfor viktig å ta vare på regninger, kvitteringer og lignende.

For å ha krav på erstatning, må det være en årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Dette medfører at de utgiftene man ville ha hatt uavhengig av mangelen, ikke kan kreves erstattet. Det er kun det økonomiske tapet man lider som en direkte følge av mangelen man eventuelt kan få erstattet.

Kjøper må akseptere visse ulemper

Det er også verdt å merke seg at man plikter å begrense tapet. For eksempel vil leiebilutgifter kun kreves dekket når de står i et rimelig forhold til de ulemper mangelen på bil medfører i reparasjonstiden.

De aller fleste vil kunne klare seg uten bil i noe tid uten at dette medfører store ulemper. Der hvor det er kollektivtilbud man kan benytte seg av, må man i utgangspunktet benytte seg av dette. Følgelig må man finne seg i visse ulemper.

Det stilles også krav til at det dreier seg om et økonomisk tap man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av mangelen. Følgelig må det aktuelle tapet være påregnelig etter sin art og omfang.

Publisert: 7. april 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?